จังหวัดมุกดาหาร องค์กรแห่งการเรียนรู้

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเครือข่ายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ สู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร สมรรถนะสำคัญของ ผู้เรียน และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการหน่วยงานทุกระดับได้มาตรฐาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในและภายนอก

กลยุทธ์
1 พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือการเรียนรู้
2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม
3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
4 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอำนาจทางการศึกษา ตามหลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
6 พัฒนาบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถศึกษานครปฐม เขต 2 ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

โรงเรียนชั้นนำ ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีประจำปีการศึกษา 2559  ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯเมืองหนองสูง ในระหว่างวันที่ 15-16  กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนช้ำนำ
อ้างอิง http://www.khampok1.ac.th/gallery-detail_100121

บริษัทนําเข้าแรงงานต่างด้าว MOU,จัดหาแรงงานต่างด้าว

Mukdahan - หมวดหมู่ สถานที่เที่ยว องค์กรแห่งการเรียนรู้

สนใจติดต่อโฆษณา support@geniusgraphic.com

@2022 mukdahan