สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โพสต์เมื่อ : 9 ธ.ค. 2557 เวลา 21:02 น. IP: 1.1.133.163
แชร์ให้เพื่อน

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียนบ้านป่าเตย 88หมู่ที่ 3ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557 งบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2ข้าง)

๒. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน
2.2 เพื่อสร้างทดแทนสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมมีอายุการใช้งานเกิน 25 ปี
2.3 เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนอาคารเรียน

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑
,๗๐๐,๐๐๐.๐๐บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนบ้านป่าเตยเชื่อถือ
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(
e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาดำเนินการ
ไม่เกิน
๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน
จำนวนงวดในการส่งมอบ
งวด
งวดที่
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการขุดหลุม หล่อโครงสร้าง ค.ส.ล ฐานรากเสาตอม่อ คาน และพื้นชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๘๐ วัน

งวดที่ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดำเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล ฐานรากเสา คาน พื้นและบันได พื้นชั้นที่ชั้นที่ ๑ ปูพื้นสำเร็จชั้นที่ ๒ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อ ค.ส.ล. เสาและคานรับโครงหลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ตีฝ้าเพดาน ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง(ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ฉาบปูนผนังและโครงภายในทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ให้แล้วเสร็จภายใน ๕๐ วัน
งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๗. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ
,๔๘๓,๑๐๐.๐๐ บาท
ราคากลาง
,๔๘๓,๑๐๐.๐๐ บาท

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ
โรงเรียนบ้านป่าเตย ต.นาอุดม อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
โทรศัพท์
๐๘๕๒๐๖๗๕๔๒,๐๘๙๘๒๓๙๕๔๗
เว็บไซต์
www.mukdahan.org
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย