|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2561 เวลา 05:24 น. IP: 49.49.72.219

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

                 บัดนี้ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ดําเนินการสอบคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีกําหนดไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อฯ และบัญชีรายชื่อ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

           1.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด

           1.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง

           1.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

           1.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

           1.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก

                   2. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

3. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ รายงานตัวเข้ารับการจ้างในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.            ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ  ตําบลชะโนด อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการจ้าง โดยให้นําเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้

3.1 สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ขึ้นไป)  จำนวน  3 ฉบับ

3.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)                               จำนวน  3 ฉบับ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สอบแข่งขัน                        จำนวน  3 ฉบับ

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบแข่งขัน (ยังไม่หมดอายุ)    จำนวน 3 ฉบับ                           3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว จำนวน  3 แผ่น

          3.6 บัตรประจําตัวผู้สอบแข่งขัน (ฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ                               

                    3.7 ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน  1 ฉบับ

                     3.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)    จำนวน 3 ฉบับ

                          หมายเหตุ  สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://drive.google.com/open?id=1FjI56fsmuvatLIW87EyrXX8xD6FKzPpH

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
หจก.สมบูรณ์ธารา มอบเก้าอี้พลาสติก [52]
ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ เข้าร่วมถวายราชสดุดีฯวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [58]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านชะโนด 1 [108]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ [106]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ [83]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org