สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ

โพสต์เมื่อ : 19 พ.ย. 2561 เวลา 05:24 น. IP: 49.49.72.219
แชร์ให้เพื่อน

โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

                 บัดนี้ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ ดําเนินการสอบคัดเลือก เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้นบัญชีกําหนดไว้ ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อฯ และบัญชีรายชื่อ จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

           1.1 ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด

           1.2 ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง

           1.3 ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง

           1.4 บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก

           1.5 หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก

                   2. กรณีตรวจสอบภายหลังพบว่า ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ จะยกเลิกสัญญาจ้างและจะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

3. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ รายงานตัวเข้ารับการจ้างในวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน ๒๕๖1 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.            ณ ห้องอำนวยการ โรงเรียนเมืองพาลุกากรภูมิ  ตําบลชะโนด อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด ถือว่าสละสิทธิ์การเข้ารับการจ้าง โดยให้นําเอกสารและหลักฐานประกอบการรายงานตัว ดังนี้

3.1 สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ขึ้นไป)  จำนวน  3 ฉบับ

3.2 สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)                               จำนวน  3 ฉบับ

3.3 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สอบแข่งขัน                        จำนวน  3 ฉบับ

3.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สอบแข่งขัน (ยังไม่หมดอายุ)    จำนวน 3 ฉบับ                           3.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว จำนวน  3 แผ่น

          3.6 บัตรประจําตัวผู้สอบแข่งขัน (ฉบับจริง) จํานวน ๑ ฉบับ                               

                    3.7 ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549 จำนวน  1 ฉบับ

                     3.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)    จำนวน 3 ฉบับ

                          หมายเหตุ  สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับพร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

รายละเอียดเพิ่มเติม 

https://drive.google.com/open?id=1FjI56fsmuvatLIW87EyrXX8xD6FKzPpH