สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ

โพสต์เมื่อ : 19 พ.ย. 2561 เวลา 01:29 น. IP: 223.206.242.107
แชร์ให้เพื่อน

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

--------------------------------------------------

                   ตามประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และในอายุบัญชีมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

1. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ตามกำหนด

2. ผู้นั้นได้รับจัดจ้างไปแล้ว

3. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์

4. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาที่กำหนด

                   โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย จึงให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

และจะดำเนินการทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการโอนงบประมาณค่าจ้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น โดยให้มาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา                               จำนวน  1  ฉบับ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา                     จำนวน  1  ฉบับ
  2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมสำเนา       จำนวน  1  ฉบับ
  3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ ฉบับจริง

พร้อมสำเนา                                                           จำนวน  1  ฉบับ

  1. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

      ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                                   จำนวน  1  ฉบับ

  1. ให้มีผู้ค้ำประกันซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ
  2. อากรแสตมป์                                                   

 

 

- 2 –

 

อนึ่ง หากผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ให้ไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือก ต้องแจ้งโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ภายใน 7 วัน

                   ทั้งนี้ หากปรากฏพบภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติที่จะดำเนินการจัดจ้างตามประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งหรือหากได้รับการจัดจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกการจัดจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

                                      ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

 
   

 

(นายเทพฤทธิ์  สิริจันทพันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวสุพรรณี  หาสิริ

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 รายงานตัว

2

นางสาวธันชญาภรณ์  ทวีโคตร

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

3

นางสาวสุภาวรรณ  ทองจันทร์

เวลา 08.30 – 09.00 น.

4

นางสาวอารยา  ไชยรัตน์

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย