|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 19 พ.ย. 2561 เวลา 01:29 น. IP: 223.206.242.107

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

เรื่อง  ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

--------------------------------------------------

                   ตามประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร นั้น

                   บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยจะขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก เว้นแต่มีการประกาศรับสมัครคัดเลือกครั้งใหม่ หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น และในอายุบัญชีมีกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้รายชื่อที่ขึ้นบัญชีไว้นี้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

1. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวที่โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ตามกำหนด

2. ผู้นั้นได้รับจัดจ้างไปแล้ว

3. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์

4. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวัน เวลาที่กำหนด

                   โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย จึงให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

และจะดำเนินการทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้รับการโอนงบประมาณค่าจ้างจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วเท่านั้น โดยให้มาทำสัญญาจ้าง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ตำบลบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ในเวลาราชการ พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบด้วย

1. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา                               จำนวน  1  ฉบับ

  1. บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสำเนา                     จำนวน  1  ฉบับ
  2. ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ ฉบับจริง พร้อมสำเนา       จำนวน  1  ฉบับ
  3. สมุดบัญชีธนาคารกรุงไทยประเภทออมทรัพย์ ฉบับจริง

พร้อมสำเนา                                                           จำนวน  1  ฉบับ

  1. หลักฐานอื่นๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล

      ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ฉบับจริง พร้อมสำเนา                                   จำนวน  1  ฉบับ

  1. ให้มีผู้ค้ำประกันซึ่งดำรงตำแหน่งข้าราชการไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการ
  2. อากรแสตมป์                                                   

 

 

- 2 –

 

อนึ่ง หากผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ตามที่ให้ไว้ในใบสมัครสอบคัดเลือก ต้องแจ้งโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ภายใน 7 วัน

                   ทั้งนี้ หากปรากฏพบภายหลังว่าผู้ผ่านการคัดเลือกรายใดขาดคุณสมบัติที่จะดำเนินการจัดจ้างตามประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการจัดจ้างให้ดำรงตำแหน่งหรือหากได้รับการจัดจ้างไปแล้วจะต้องถูกยกเลิกการจัดจ้าง และจะเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

 

                                      ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

 
   

 

(นายเทพฤทธิ์  สิริจันทพันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561)

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

หมายเหตุ

1

นางสาวสุพรรณี  หาสิริ

ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ในลำดับที่ 1 รายงานตัว

2

นางสาวธันชญาภรณ์  ทวีโคตร

ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

3

นางสาวสุภาวรรณ  ทองจันทร์

เวลา 08.30 – 09.00 น.

4

นางสาวอารยา  ไชยรัตน์

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

 

 

 

 

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
หจก.สมบูรณ์ธารา มอบเก้าอี้พลาสติก [53]
ร.ร.บ้านหว้านใหญ่ เข้าร่วมถวายราชสดุดีฯวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า [58]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านชะโนด 1 [108]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ [106]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ [83]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org