|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ ร.ร
+โพสต์เมื่อวันที่ : 8 พ.ย. 2561 เวลา 06:18 น. IP: 223.206.248.55

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

------------------------------------------------

          ด้วยโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร              จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน อาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การมอบอำนาจเกี่ยวกับ ลูกจ้างชั่วคราว และตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ04009/ว5965           ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เรื่อง การจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงานราชการโรงเรียน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562                จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน โดยมีรายละเอียด ดังนี้                                       1. ตำแหน่งที่รับสมัคร                        

                             ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน   จำนวน  1  อัตรา                                      2. ขอบเขตภารกิจหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน

                             2.1  งานธุรการ งานสารบรรณ จัดเก็บเอกสารหลักฐานทะเบียนหนังสือราชการต่าง ๆ         รวมทั้งระบบ  AMSS 

                             2.2  งานพัสดุ จัดลงทะเบียน คุมการเบิกจ่าย การจัดเก็บ รักษาดูแลความเป็นระเบียบ เรียบร้อย 

                             2.3  งานข้อมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนข้อมูล การสำรวจและบันทึกข้อมูล  การจัดทำรายงานข้อมูล จัดส่งและรับข้อมูลในระบบ ICT 

                             2.4  งานการประสานงาน การติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานราชการอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น การให้บริการแก่ประชาชนหรือผู้ที่มาขอรับบริการ หรือติดต่อราชการ 

                             2.5  งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

                   3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                             3.1  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง        

                                      วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป

                             3.2 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป

                                      (1) มีสัญชาติไทย

                                      (2) อายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์

                                      (3) เป็นผู้ที่เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

                                      (4)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น                                           (5)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดในกฎ ก.ค.ศ.

                                      (6)  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน                                           (7)  ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี            

                                      (8)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                                      (9)  ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับ ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                      (10)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ

                                      (11) ไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกเพราะกระทำผิดตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการหรือกฎหมายอื่น

                                      (12) ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ใน หน่วยงานของรัฐ

                                      (13) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร 

                   4. อัตราจ้าง                        

                             4.1 ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท     

                             4.2 ระยะเวลาการจัดจ้าง ตั้งแต่วันที่ สพฐ. โอนงบประมาณค่าจ้างมาให้                                               5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร                        

                             ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ระหว่างวันที่  10 - 15  พฤศจิกายน  2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

                   6. เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครต้องยื่นในวันสมัคร  

                             6.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกตามแบบที่กำหนด                         จำนวน 1 ฉบับ         

                             6.2 สำเนาประกาศนียบัตร/ปริญญาบัตร/ใบรับรองคุณวุฒิ (ปวช.ขึ้นไป) จำนวน 1 ฉบับ                              6.3 สำเนาระเบียนผลการเรียน (Transcript)                              จำนวน 1 ฉบับ                             6.4 สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร                                        จำนวน 1 ฉบับ                             6.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร (ยังไม่หมดอายุ)           จำนวน 1 ฉบับ                                                        6.6 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1นิ้ว x1.5 นิ้ว                                                                                  จำนวน  3 แผ่น                  

                             6.7 ใบรับรองแพทย์ของสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็น โรคต้องห้ามตามกฎ  ก.ค.ศ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.2549                                                    จำนวน 1 ฉบับ                                                       6.8 หลักฐานอื่น ๆ เช่น หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส (ในกรณีที่ชื่อ – ชื่อนามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) ใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)    จำนวน 1 ฉบับ                                                       หมายเหตุ  สำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ พร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร           

                   7. เงื่อนไขการสมัคร          

                             ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มี คุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการ สมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ อันมีผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสอบ ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถึงว่าการับสมัครและการได้เข้ารับการสอบคัดเลือกครั้งนี้เป็นโมฆะและหากตรวจสอบภายหลังพบว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือรายงานข้อมูลในเอกสารโดยเป็นเท็จโรงเรียนจะไม่พิจารณาจ้าง จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้              

                   8. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก                       

                             โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและสถานที่คัดเลือกภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561  

                     9. หลักสูตรและวิธีการคัดเลือก                        

                             โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน โดยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ดังนี้                         

                             9.1 ความรู้ความสามารถ (คะแนน 100 คะแนน)      

                                      1. ความรู้ทั่วไป        

                                      2. ความสามารถทางภาษาไทย        

                                      3. ความสามารถทางภาระงาน             

                                                - งานธุรการ งานสารบรรณ             

                                                - งานพัสดุ        

                                      4. งานข้อมูลสารสนเทศ                                

                                      5. งานการประสานงาน                               

                                      6. ความสามารถทางการคิด                               

                                      7. ความรู้ทางคอมพิวเตอร์                       

                             9.2 ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนน 50 คะแนน)                             

                                      ประเมินความเหมาะสมของบุคคล (สัมภาษณ์) โดยประเมินจาก                                                                  - พิจารณาจากประวัติส่วนตัวและการศึกษา (10 คะแนน)           

                                      - พิจารณาจากบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา (10 คะแนน)                             

                                      - พิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ (10 คะแนน)                                                                - พิจารณาจากการมีปฏิภาณไหวพริบ (10 คะแนน)                             

                                      - พิจารณาจากเจตคติ อุดมการณ์ (10 คะแนน)                     

                   10. กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก

 วัน  เดือน  ปี เวลา

วิธีการคัดเลือก

คะแนนเต็ม

วันที่ 18 พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป

100  คะแนน

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น เป็นต้นไป 

 

ภาค ข ความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (สอบสัมภาษณ์)    

 

50  คะแนน

 

 

                   สำหรับสถานที่ในการสอบคัดเลือกจะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือก          

                   11. เกณฑ์การตัดสิน                

                             ผู้ผ่านการคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง ต้องได้คะแนน รวมกัน 2 ภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  โดยจะเรียงลำดับจากผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมจากมากไปหาน้อย ในกรณี ที่ผู้คัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่คัดเลือกได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากได้คะแนน ภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากันอีก ให้ผู้ที่ได้เลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้ที่อยู่ ลำดับที่สูงกว่า การตัดสินถือเป็นเด็ดขาด จะเรียกร้องสิทธิใดๆ มิได้

                      12. การประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก                

                             โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันที่  19  พฤศจิกายน  2561  ณ โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  อำเภอหว้านใหญ่  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โดยประกาศ เรียงลำดับที่จากผู้ได้คะแนนสูงสุดมาตามลำดับและรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกขึ้น บัญชีไว้เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วัน ประกาศผลการคัดเลือก              

                   13. การยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก                      

                             บัญชีผู้ได้รับคัดเลือกจะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อผู้นั้นมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้                                            - ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการสั่งจ้าง ในวัน เวลา ที่กำหนด                      

                             - ผู้นั้นขอสละสิทธิการจ้าง                     

                             - ผู้นั้นไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้ตามกำหนดเวลาการสั่งจ้าง                     

                             - บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกครบกำหนดเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศผลการคัดเลือก                                            - หากมีการประกาศรับสมัครครั้งใหม่แล้วบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งก่อน เป็นอันยกเลิก                 

                  

                   14. การเรียกตัวผู้ได้รับการคัดเลือกและการจัดทำสัญญาจ้าง                           

                             การเรียกตัวผู้ได้รับคัดเลือกทำสัญญาจ้างครั้งแรกจะใช้การประกาศผลการคัดเลือกและขึ้น บัญชีของโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  เป็นหนังสือเรียกตัว จึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกที่จะต้องทราบประกาศการ ขึ้นบัญชี สำหรับการเรียกตัวครั้งต่อ ๆ ไป จะมีหนังสือเรียกตัวตามลำดับที่ขึ้นบัญชีไว้ โดยทางจดหมายลงทะเบียน หรือประสานทางโทรศัพท์ตามที่ระบุข้อมูลไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ในวันที่จัดทำสัญญาจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องสละสิทธิในการ ทำสัญญาจ้าง โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  จะเรียกผู้ได้รับคัดเลือกลำดับที่ถัดไปเพื่อทำสัญญาจ้างต่อไปและจะเรียกร้องสิทธิใด ในภายหลังมิได้

 

                             ประกาศ ณ วันที่   8  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2561

 

 

                                        (ลงชื่อ)

(นายเทพฤทธิ์  สิริจันทพันธุ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

(แนบท้ายประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ลงวันที่  8  พฤศจิกายน 2561)

-------------------------------------------------------------------

 

 

ประกาศรับสมัคร                                                          8  พฤศจิกายน  2561

รับสมัครระหว่างวันที่                                            10 – 15 พฤศจิกายน 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภายในวันที่         16 พฤศจิกายน 2561

ดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบวันที่                            18  พฤศจิกายน  2561

ประกาศผลการคัดเลือกภายในวันที่                             19 พฤศจิกายน 2561

ทำสัญญาจ้าง ในวันที่                                            สพฐ. โอนค่าจ้างมาให้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับที่ใบสมัคร ...............

 

ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอัตราจ้างชั่วคราว  ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย

สังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

.............................................

1.ชื่อและนามสกุล ..............................................................................................................................................      

   สัญชาติ..................................เชื้อชาติ.........................................ศาสนา.........................................................  

2.เกิดวันที่.............เดือน........................พ.ศ. ..................ปัจจุบันอายุ .....................................ปี................เดือน

3.เกิดที่จังหวัด ...................................ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่ (ตามทะเบียนบ้าน) .............................................

    ...........................................................................................................โทรศัพท์...............................................

    เลขบัตรประจำตัวประชาชน .............................................สถานที่ออกบัตร ..................................................

   วันที่ออกบัตร........................................วันที่บัตรหมดอายุ ..............................................................................

4.สำเร็จการศึกษาจาก ...........................................................ได้รับวุฒิการศึกษา................................................

   วิชาเอก............................................ หลักสูตร ..........ปี  มีคุณวุฒิความรู้พิเศษคือ..........................................

5.ขอสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

6. เอกสารหลักฐานที่แนบใบสมัคร

   ......... รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป               ........... สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1  ฉบับ

   ......... สำเนาทะเบียนบ้าน 1  ฉบับ                       .......... สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณ 1 ฉบับ

   ……… ใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ ใบรับรองแพทย์  1 ฉบับ

   ......... หลักฐานอื่น ๆ  (ถ้ามีโปรดระบุ)  ........................................................................................................

 

 

 

(ลงชื่อ) .....................................................ผู้สมัคร

                                                (........................................................)

                           ยื่นใบสมัครวันที่  ............ เดือน .......................................... พ.ศ. ...............

 

ได้ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการรับสมัครสอบฉบับจริง พร้อมฉบับถ่ายสำเนาแล้ว ปรากฏว่า

(    )  หลักฐานถูกต้องครบถ้วน

(    )  ไม่ถูกต้อง

เนื่องจาก ....................................................

....................................................................

 

................................................

(..............................................)

       ............/.................../............

เจ้าหน้าที่รับสมัคร

ได้ตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและ

คุณสมบัติอื่นตามประกาศแล้ว ปรากฏว่า

    (  )   มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัคร

    (  )   ขาดคุณสมบัติเนื่องจาก

......................................................................

 

                ................................................

       (..............................................)

             ............/.................../............

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ

 

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านชะโนด 1 [29]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ [67]
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ [43]
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ปฎิบัติงานธุร) [117]
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ [75]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org