|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
+โพสต์เมื่อวันที่ : 6 พ.ย. 2561 เวลา 05:47 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มอบหมายให้นายณรงค์  โล่ห์คำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งในปี ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ให้กับผู้บริหารและครูเพื่อเป็นโรงเรียนแกนนำ จำนวน ๑๖ โรงเรียน เมื่อวันที่ ๔-๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ที่ห้องประชุมเขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และศึกษาดูงานเชิงลึก ที่โรงเรียนบ้านทุ่งนาเมือง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแนวทางของ สพฐ.และมูลนิธิยุวสถิรคุณ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ในการจัดถอดบทเรียนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ในครั้งนี้ ได้มีการฝึกปฏิบัติโครงงานคุณธรรม เพื่อเป็นการสร้างฐานความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดขึ้นในตัวของผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนแบบองค์รวมภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม สร้างความตระหนักถึงความรู้สึกเป็นเจ้าของกิจกรรมด้วยความภูมิใจ พัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบโดยสร้างเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ความดีความงามจากการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีเป้าหมายสร้างคนดีสู่สังคม และเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบให้เข้มแข็งและยั่งยืน โดยยึดหลักที่ว่า “เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำเสนอ” อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีประพฤติกรรมเชิงบวก เติบโตเป็นพลเมืองที่ยึดมั่นในคุณงามความดี ภายใต้แนวคิด “สร้างคนดีสู่สังคม” ต่อไป

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
กีฬา “สพฐ.เกมส์” ปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัดมุกดาหาร (รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี) [104]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย [341]
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น [88]
ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร [272]
ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา [116]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org