|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สพป.มุกดาหาร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสนองยุทธศาสตร์ชาติ
+โพสต์เมื่อวันที่ : 10 ก.ย. 2561 เวลา 06:48 น. IP: 202.29.213.146

ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ โดยเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาฯ โดย ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. ที่สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง/ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม/ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม สร้างขวัญ กำลังใจและความสามัคคีแก่บุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรในที่สุด มีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
พิธีรับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ [1]
สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [52]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓” [79]
สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด [31]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [255]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org