สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

สพป.มุกดาหาร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสนองยุทธศาสตร์ชาติ

โพสต์เมื่อ : 10 ก.ย. 2561 เวลา 06:48 น. IP: 202.29.213.146
แชร์ให้เพื่อน

ระหว่างวันที่ ๗-๙ กันยายน ๒๕๖๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารดำเนินโครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เพื่อสนองยุทธศาสตร์ชาติ โดยเมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ที่ห้องประชุมสิรินธารา ๒ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ ดร.อัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาฯ โดย ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามนโยบายของ สพฐ. ที่สนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๖ ยุทธศาสตร์ อันประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง/ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน/ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน/ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม/ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ บุคลากรในสังกัดได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นในการบริหารจัดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม สร้างขวัญ กำลังใจและความสามัคคีแก่บุคลากรทางการศึกษา อันจะส่งผลต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรในที่สุด มีบุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารเข้าร่วมการประชุมสัมมนาจำนวนทั้งสิ้น ๘๐ คน

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ