สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

โครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต

โพสต์เมื่อ : 25 ส.ค. 2561 เวลา 01:53 น. IP: 134.236.8.14
แชร์ให้เพื่อน

วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.ประภาส  ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาบนพื้นฐานแนวความคิด ๓ ประการ คือ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขหรือรักษาและฟื้นฟู ช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เด็กที่เริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นแนวโน้มเข้าสู่เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ให้มีทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเด็กปกติ และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าอบรม ๑๐๐ คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ม ๑-๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๐ แห่ง รวม ๘๐ คน และครูผู้ดูแลนักเรียนฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๐ แห่ง รวม ๒๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (บริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด) สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๑๐๕ วัดป่าศิลาวิเวก 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ