|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

โครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิต
+โพสต์เมื่อวันที่ : 25 ส.ค. 2561 เวลา 01:53 น. IP: 134.236.8.14

วันที่ ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา ๑๑.๐๐ น. ที่ห้องประชุมคุรุมุกดา ดร.ประภาส  ไชยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” เพื่อสร้างทักษะชีวิตให้เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาบนพื้นฐานแนวความคิด ๓ ประการ คือ ส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขหรือรักษาและฟื้นฟู ช่วยเหลือเด็กที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เช่น เด็กที่เริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นแนวโน้มเข้าสู่เด็กที่มีปัญหาทางพฤติกรรม ให้มีทักษะชีวิตและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเด็กปกติ และเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะสำคัญ คือ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ผู้เข้าอบรม ๑๐๐ คน ได้แก่ นักเรียนระดับชั้น ม ๑-๓ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๐ แห่ง รวม ๘๐ คน และครูผู้ดูแลนักเรียนฝ่ายกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ๒๐ แห่ง รวม ๒๐ คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้อย่างยั่งยืน (บริษัท เอส ไอ แอล ซี จำกัด) สถาบันพลังจิตตานุภาพ ๑๐๕ วัดป่าศิลาวิเวก 

คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
คำบรรยายภาพ
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
สพป.มุกดาหาร ประชุมทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี [51]
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “คำชะอีคำบก เกมส์ ครั้งที่ ๓” [78]
สพป.มุกดาหาร ประชุมร่วมกับตำรวจภูธรฯ เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานยาเสพติด [30]
สพป.มุกดาหาร อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน [254]
สพป.มุกดาหาร ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล จังหวัดมุกดาหาร [106]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org