|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+โพสต์เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2560 เวลา 04:22 น. IP: 106.0.172.109

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นางสาวหทัยภัทร ธานี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

 

            ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็น ความรู้ความสามารถพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้น            ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ ขนาด รูปร่าง การจัดลำดับ             การจัดหมวดหมู่ น้ำหนัก การวัดความยาว ความสูง การวัด และความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งสอดแทรก

อยู่ในกิจวัตรประจำวันและเป็นประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเด็กการจัดประสบการณ์               

ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดรับความสําเร็จ            ในการเรียนคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่สร้างขึ้นประกอบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น เป็นส่วนเพิ่มเติม          หรือเสริมสำหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เด็กสนใจและตื่นตัวที่จะลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ (3) ศึกษา                      ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2                       โรงเรียนบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  (1) แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 29 แผน (2) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 9 ชุด (3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B)

ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.88 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์              เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ จำนวน  10  ข้อ มีอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.35  ถึง 0.82 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลงานวิชาการ

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
โรงเรียนบ้านโนนสะอาด2 รับมอบห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ [42]
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านนากอก กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ [29]
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 รร.บ้านบะ กลุ่มเครือข่ายร่มกกชัยพัฒนา [38]
รร.บ้านหนองสระพัง คว้า ถ้วย 6 ใบ วิ่งอำนาจเจริญมินิมาราธอนครั้งที่ 2 [59]
รร.บ้านหนองสระพัง คว้า ถ้วยรางวัล 2 ใบ งานวิ่งครอสคันทรี สนามอุบล [59]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org