|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
+โพสต์เมื่อวันที่ : 1 ธ.ค. 2560 เวลา 04:22 น. IP: 106.0.172.109

ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชื่อผู้วิจัย นางสาวหทัยภัทร ธานี ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ หน่วยงานที่สังกัด โรงเรียนบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ปีที่พิมพ์ 2560

บทคัดย่อ

 

            ทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์เป็น ความรู้ความสามารถพื้นฐานหรือทักษะเบื้องต้น            ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับการสังเกต การจำแนก การเปรียบเทียบ ขนาด รูปร่าง การจัดลำดับ             การจัดหมวดหมู่ น้ำหนัก การวัดความยาว ความสูง การวัด และความสัมพันธ์ต่างๆ ซึ่งสอดแทรก

อยู่ในกิจวัตรประจำวันและเป็นประสบการณ์ที่สัมพันธ์กับชีวิตประจำวันของเด็กการจัดประสบการณ์               

ที่เหมาะสมกับพัฒนาการและความสนใจของเด็กจะชวยสงเสริมสนับสนุนใหเด็กไดรับความสําเร็จ            ในการเรียนคณิตศาสตร์ แบบฝึกทักษะเป็นสื่อที่สร้างขึ้นประกอบการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และความชำนาญในเรื่องนั้นๆ มากขึ้น เป็นส่วนเพิ่มเติม          หรือเสริมสำหรับให้นักเรียนฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เด็กสนใจและตื่นตัวที่จะลงมือปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างมีความสุข การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ (1) พัฒนาแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 และ (3) ศึกษา                      ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2                       โรงเรียนบ้านป่าเตย อำเภอนิคมคำสร้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร                 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 16 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  (1) แผนการจัดประสบการณ์ ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 29 แผน (2) แบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 9 ชุด (3) แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2 ชนิดเลือกตอบ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B)

ตั้งแต่ 0.29 ถึง 0.88 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.86 (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนอนุบาลปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะ เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์              เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale) แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 3 ระดับ จำนวน  10  ข้อ มีอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.35  ถึง 0.82 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.89

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 


 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ขอเชิญผู้บริหารร่วมประชุมปรึกษาหารือและพิจารณาร่วมกัน 14 ธค.61 [22]
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพร [18]
การจัดทำสูจิบัตรกิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายธารบังอี่ [44]
รร.บ้านหนองสระพัง เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานครอบครัวแข็งแรง ของเนสเลล์ [36]
การแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่ายฯคำสร้อย-นาอุดม 27-28 พย. 61 [81]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org