สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
  • perm_phone_msg+(042) 611 532
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวเดือนเพ็ญ รุ่งโรจน์

โพสต์เมื่อ : 15 พ.ย. 2560 เวลา 08:01 น. IP: 1.2.151.211
แชร์ให้เพื่อน

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20

ผู้วิจัย       :         นางสาวเดือนเพ็ญ  รุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                         

หน่วยงานที่สังกัด     :   โรงเรียนบ้านโพนสวาง อำเภอเมืองมุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ปีที่พิมพ์   :   2560

บทคัดย่อ

            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนรายบุคคลเข้าด้วยกันเน้นการตอบสนอง       ความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือกันในกลุ่มของผู้เรียน                              และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ                
(1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI            

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

(2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ที่มีต่อการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพนสวาง

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI              โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                               เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 จำนวน 10 แผน (2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 แบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.88 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86  (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.86                        มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                    และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI            

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.34/ 80.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

              2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 มีค่าเท่ากับ 0.6444

 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน เพิ่มขึ้น 0.6444 คิดเป็นร้อยละ 64.44      

               3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                          

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ในระดับมาก

               โดยสรุปการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                        สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ