|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวเดือนเพ็ญ รุ่งโรจน์
+โพสต์เมื่อวันที่ : 15 พ.ย. 2560 เวลา 08:01 น. IP: 1.2.151.211

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์ และตัวตั้งไม่เกิน 20

ผู้วิจัย       :         นางสาวเดือนเพ็ญ  รุ่งโรจน์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ                         

หน่วยงานที่สังกัด     :   โรงเรียนบ้านโพนสวาง อำเภอเมืองมุกดาหาร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร

ปีที่พิมพ์   :   2560

บทคัดย่อ

            การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้          ที่ผสมผสานระหว่างการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนรายบุคคลเข้าด้วยกันเน้นการตอบสนอง       ความแตกต่างระหว่างบุคคลช่วยส่งเสริมให้เกิดความช่วยเหลือกันในกลุ่มของผู้เรียน                              และกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ                
(1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI            

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75

(2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1   ที่มีต่อการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

 กลุ่มตัวอย่าง ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโพนสวาง

 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 12 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ (1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI              โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                               เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 จำนวน 10 แผน (2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ชุด (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 แบบเลือกตอบ ชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนก (B) ตั้งแต่ 0.38 ถึง 0.88 และ ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86  (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่มีต่อการเรียนรู้

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์      เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 3 ระดับ จำนวน 10 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ ตั้งแต่ 0.39 ถึง 0.86                        มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.85 สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย                    และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

  1. ผลการหาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI            

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ปรากฏว่ามีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.34/ 80.00 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

              2. ผลการหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI

โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 มีค่าเท่ากับ 0.6444

 แสดงว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน เพิ่มขึ้น 0.6444 คิดเป็นร้อยละ 64.44      

               3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้                          

แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ในระดับมาก

               โดยสรุปการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค TAI  โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                        สามารถนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์                     ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว [114]
ประกาศโรงเรียนมุกดาลัย เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง ภาษาอังกฤษ [82]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลุกจ้างชั่วคราว ครูภาษาอังกฤษ [63]
โรงเรียนอนุบาลมุกดาหารประกาศผลการคัดเลือกครู Co-teacher [83]
โรงเรียนมุกดาลัย รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ รับ 21-27 พ.ย. 61 [131]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org