|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
+โพสต์เมื่อวันที่ : 11 ต.ค. 2560 เวลา 05:07 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่โรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยา อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร นายปานทอง  สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในนามตัวแทนคณะกรรมการดำเนินงานฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงาน สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดให้มีการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะด้านศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมการงานพื้นฐานอาชีพที่สามารถพัฒนาต่อยอดการประกอบอาชีพ ซึ่งเป็นทักษะชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รักและหวงแหนในมรดกทางวัฒนธรรมไทย และเป็นการเปิดเวทีให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถของตนเองอย่างอิสระ สร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยจัดประกวดและแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมประกวดแข่งขันในระดับภูมิภาค ณ จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ภายใต้คำขวัญของงานว่า “เชิดชูศาสตร์ศิลป์ ทั่วถิ่นศรัทธา เด็กอีสานก้าวหน้า พัฒนาสู่ไทยแลนด์ ๔.๐” และระดับประเทศต่อไป การประกวดและแข่งขันในครั้งนี้ประกอบด้วย กิจกรรมระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น รวมจำนวน ๒๓๙ กิจกรรม มีตัวแทนนักเรียนจากแต่ละเครือข่ายเข้าร่วมประกวดแข่งขัน จำนวน ๕,๑๒๒ คน ครูผู้กำกับ ควบคุมการนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน จำนวน ๔๗๖ คน และคณะกรรมการดำเนินงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดแข่งขัน จำนวน ๙๖๒ คน จัดการประกวดและแข่งขันระหว่างวันที่ ๙-๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร โรงเรียนบ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ โรงเรียนเมืองใหม่ โรงเรียนบ้านเหล่าคราม โรงเรียนบ้านพรานอ้น โรงเรียนเมืองมุกวิทยาคม โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร และโรงเรียนคำอาฮวนศรีสุราษฏร์วิทยา เป็นสถานที่ประกวดแข่งขัน

คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
พิธีเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม ๑๒ รุ่นที่ ๑ [116]
ประชุม Conference การปฏิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล ศธ. และ สพฐ. [102]
การแข่งขันทักษะภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๑ [319]
สพป.มุกดาหาร พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๑ [78]
“จับมือสานพลัง ก้าวสู่เป้าหมาย ๙๙” อำเภอหว้านใหญ่ [129]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org