|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
+โพสต์เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2560 เวลา 11:30 น. IP: 202.29.213.146

วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๔๕ น. ที่โรงแรมริเวอร์ ซิตี้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต  อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ในหัวข้อ “การพัฒนาเด็กปฐมวัยสู่การยกระดับคุณภาพความพร้อมเด็กสู่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเด็กมุกดาหาร” เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการ แนวทางการปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้ถูกต้อง รวมถึงการพัฒนา จัดหา สร้างเครื่องมือการประเมินในหน่วยการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๔๖ สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูให้มีความเข้าใจและดำเนินการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ชี้แจงทำความเข้าใจเรื่องการบันทึกผลการประเมินให้เป็นไปตามหลักการในหลักสูตร และส่งเสริมให้ครูสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยการฟังบรรยาย แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น สลับกับการสาธิตการใช้ สื่อ อุปกรณ์เครื่องมือ ประกอบการประเมินในสภาวะปกติของการจัดกิจกรรมประจำวัน ๖ กิจกรรมหลัก รวมถึงการบันทึกผลการประเมินตามแบบเพื่อการรายงานผลประจำปี ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร โรงเรียนละ ๑ คน จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๒ คน

คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
คำบรรยายภาพ
ภาพประกอบข่าว : คำบรรยายภาพ
สพป.มุกดาหาร ประชุมปฏิบัติการ : การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
รดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๖๑ [142]
พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้สูงอายุจังหวัดมุกดาหาร [191]
เครือข่ายสะพานมิตรภาพ อบรมพัฒนาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา [183]
ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนนักวิจัยต้นแบบการเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา [125]
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสัญจร [207]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org