|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 
Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
ข่าวกลุ่มนโยบายและแผน
ข่าวจากกลุ่มนิเทศ
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
ข่าวกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
ข่าวกลุ่มบริหารงานบุคคล
กระดานสนทนา
บุคลากรในสังกัด
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

โรงเรียนบ้านบุ่งสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
+โพสต์เมื่อวันที่ : 20 ส.ค. 2558 เวลา 07:47 น. IP: 223.206.244.135

ประกาศโรงเรียนบ้านบุ่ง เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง โรงเรียนบ้านบุ่งมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามรายการ ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่อนที่ส่าหรับครู และโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่่ากว่า ๕๐ นิ้วจ่านวน ๑ รายการ รวมทั้งสิ้น มี ๔ ชุด ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค่าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านบุ่ง ณ วัน ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ ก่าหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ โรงเรียนบ้านบุ่ง ต่าบลภูวง อ่าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และก่าหนดเปิดซองใบเสนอราคาใน วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ โรงเรียนบ้านบุ่ง ต่าบลภูวง อ่าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ใน วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th , www.mukdahan.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐๘๙๘๔๓๗๗๐๓ ในวันและเวลาราชการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (นายวิชัย จูมแพง) ผู้อ่านวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง

 
 
 
ไม่มีความเห็น
 
 
[เนื้อหาในหมวดเดียวกัน]
ประกาศสวัสดีตุณครู 2561 [18]
ร.ร.บ้านงิ้ว ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สปพ.มุกดาหาร ในวันเปิดภาคเรียน 1/2561 [60]
เชิญประชุมคณะกรรมการทดสอบความสามารถพื้นฐานผู้เรียนระดับชาติคีรีวงศึกษา [244]
กิจกรรมเดินทางไกล เข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด [438]
คำสั่งคณะกรรมการประเมินด้านการอ่าน ป1 การสอบ LAS เครือข่ายคีรีวง แก้ไข [348]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 11 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 18
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 20 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 24
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org