|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
     
 

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

  • เว็บบอร์ด ·More..  
  ตั้งกระทู้คำถามใหม่ กลับหน้าที่แล้ว
ค้นหากระทู้
 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

จุ๋ม(ปาริชาติ ใจมั่น) : บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อกิจกรรมการจัดการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ ลูกเสือสามัญ โรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี อำเภอ คำชะอี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร จำนวน 27 คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รูปแบบการทดลอง คือ One Group Pretest –Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วยเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท จำนวน 12 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ซึ่งมีค่าความยากง่ายตั้งแต่ .41 - .59 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ .40 -.77 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .82 และ แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ .93 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของคะแนนเฉลี่ยโดยใช้ t-test แบบ Dependent Samples
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1. เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 87.22/86.54 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2. คะแนนการเรียนหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท สูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ดัชนีประสิทธิผล (E.I.)ของเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท มีค่าเท่ากับ 0.7233 แสดงว่านักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท มีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ 72.33
4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้กิจกรรมลูกเสือสามัญ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 ชุดเครื่องหมายลูกเสือโท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 อยู่ในระดับ มาก
จากการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนชุดนี้ ทำให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน มีความกระตือรือร้น มีปฏิสัมพันธ์อันดีต่อกัน ทำกิจกรรม ด้วยกันอย่างมีความสุข ส่งผลให้ มีความพึงพอใจในระดับมาก และสนใจในการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญมากขึ้น


โพสต์เมื่อ 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [อ่าน 2121 ครั้ง] ip : 1.2.157.119 · แจ้งลบ

 

 

กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนแสดงความเห็น

     

สมัครสมาชิกใหม่

 

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org