ดาวน์โหลดวุฒิบัตรอบรม ค่ายพัฒนาครูมืออาชีพ Active Learning สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน ประจำปีการศึกษา 2561

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม *คลิกที่ชื่อของท่าน เพื่อโหลดวุฒิบัตรอบรม

ที่ โรงเรียน ชื่อ-สกุล กลุ่มสาระการเรียนรู้
1 บ้านดง นางโสภิตา โฮมหงษ์คณิตศาสตร์
2 บ้านหนองเอี่ยน นายเกรียงไกร เคหารมย์คณิตศาสตร์
3 บ้านโคก ๒ นางจิราพร แสนไชยคณิตศาสตร์
4 บ้านหนองบง นางสาวปิยะภรณ์ สุขรีคณิตศาสตร์
5 บ้านตูมหวาน นางสาวยุวรัตน์ คนหาญคณิตศาสตร์
6 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" นางพลสวัสดิ์ วังคะฮาตคณิตศาสตร์
7 บ้านน้ำเที่ยงวันครู ๒๕๐๑ นางสุพัตรา ทับทิมไสย์คณิตศาสตร์
8 บ้านหนองไฮ นางประภา ปรีดีคณิตศาสตร์
9 บ้านโนนสังข์ศรี นางสาวจีราวรรณ อายุวัฒน์คณิตศาสตร์
10 บ้านเหล่า นายสำราญ คนขยันคณิตศาสตร์
11 บ้านหนองแวง นายอภิญญา ขำคมคณิตศาสตร์
12 บ้านหนองไผ่ นางวลิดา บุรัตน์คณิตศาสตร์
13 บ้านนาดี ๒ นายสุธน มูลตรีศรีคณิตศาสตร์
14 ห้วยยางจอมมณี นางสาวจุฑามาศ ปัททุมคณิตศาสตร์
15 บ้านผึ่งแดด นางเถาวัลย์ พึ่งเจียมคณิตศาสตร์
16 บ้านโพนงาม นายสุรัตน์ สมวงศ์คณิตศาสตร์
17 บ้านหนองปะปาด นางสุนัฎฐา เสียงล้ำคณิตศาสตร์
18 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ นายเฉลิมชัย สุวรรณไตรย์คณิตศาสตร์
19 บ้านภูล้อม นางสาวณัฐมน สมตนคณิตศาสตร์
20 บ้านนาทาม นางสาวเชาวเรศ ใจทัดคณิตศาสตร์
21 บ้านห้วยทราย ๒ นายปัญญา อุตส่าห์คณิตศาสตร์
22 บ้านโนนสวาท นางนันสนุก สมไวย์คณิตศาสตร์
23 บ้านนาป่ง นายจรูญ ดำจันทร์คณิตศาสตร์
24 บ้านบาก ๒ นางธนัยนันท์ โชติรักษวงศ์คณิตศาสตร์
25 บ้านนามน นายดำรง ขจรเกษคณิตศาสตร์
26 บ้านหนองเม็ก นางเกศราวดี พลเมืองคณิตศาสตร์
27 นาสะเม็งวิทยา นายอภินันท์ มังกะเทศคณิตศาสตร์
28 นาหว้าประชาสรรค์ นางสาวปิยะรัตน์ ศรีลาศักดิ์คณิตศาสตร์
29 บ้านโคกพัฒนา นางสาวสราภรณ์ นาโสกคณิตศาสตร์
30 บ้านโพนสว่าง นางเพชรรัตน์ แดนดีคณิตศาสตร์
31 ชุมชนดอนตาล นางเยาวมาลย์ คนขยันคณิตศาสตร์
32 บ้านกลาง นายประยงค์ เบญมาตย์คณิตศาสตร์
33 บ้านพังคอง นางสาวอะนันท์ จันทะวัชคณิตศาสตร์
34 บ้านสงเปือย นางสาวรัตติยา เมืองโคตรคณิตศาสตร์
35 บ้านป่งโพน นางสาวชุติมณฑน์ บุทธิจักร์คณิตศาสตร์
36 บ้านเหมืองบ่า นางวชิราภรณ์ ปรีประสาทคณิตศาสตร์
37 บ้านสามขัว นางกรชนก สมญาคณิตศาสตร์
38 บ้านเหล่าคราม นางพรรณเพ็ญ เชิดโกทาคณิตศาสตร์
39 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา นางศิรประภา เยี่ยมพลังคณิตศาสตร์
40 บ้านโนนศรี นางบัวบาน เชื้อหาญคณิตศาสตร์
41 บ้านท่าไค้ นายแหลมทอง แสนสุขคณิตศาสตร์
42 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" นางสาวดารากร โพธิ์ไทรย์คณิตศาสตร์
43 อนุบาลมุกดาหาร นางจารุณี อาจวิชัยคณิตศาสตร์
44 อนุบาลมุกดาหาร นางจินตนา สายคงคณิตศาสตร์
45 มุกดาลัย นางพึงพิศ คำมุลศรีคณิตศาสตร์
46 มุกดาลัย นางนิรัตติสัย ธรรมศิลคณิตศาสตร์
47 บ้านบุ่งอุทัย นางสาวพัทธนันท์ จันปุ่มคณิตศาสตร์
48 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ นางจุฬาภรณ์ ทองคำคณิตศาสตร์
49 นราธิป-พร้อยสุพิณฯ นางสาวเสาวคนธ์ ฉัตรวิไลคณิตศาสตร์
50 บ้านหนองแคนนาจาน นางรสนา คนซื่อคณิตศาสตร์
51 บ้านโคกขามเลียน นางสาวปพิชญา คนยืนคณิตศาสตร์
52 บ้านป่งเปือย นางสาววีรนุช นาโสกคณิตศาสตร์
53 ชุมชนโพนทราย นางสุวิมล อุทาวงค์คณิตศาสตร์
54 ดงยางนันทวัน นางคริษฐา คนขยันคณิตศาสตร์
55 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นายสุเทพ สุวรรณไตรย์คณิตศาสตร์
56 บ้านเหล่าป่าเป้ด นายสุพล สังครักษ์คณิตศาสตร์
57 คำฮีเบญจวิทย์ นางสาวกฤษณา พิมพ์พรมมาคณิตศาสตร์
58 ชุมชนนาโสก นายชาตินิยม นาโสกคณิตศาสตร์
59 บ้านหนองแอก นางสาวเพ็ญศิริ พรหมกิ่งแก้วคณิตศาสตร์
60 บ้านคำป่าหลาย นางสาวโสภา ศรีสุภาคณิตศาสตร์
61 แก้งโนนคำประชาสรรค์ นางชัชฎาพร สารมาศคณิตศาสตร์
62 บ้านนาตะแบง ๑ นางสาวนรีรัตน์ ประทุมลีคณิตศาสตร์
63 บ้านหนองหอยป่าหวาย นางสาวฑิฆัมพร สิเนหะวัฒนะคณิตศาสตร์
64 บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ นางธาราทิพย์ สีหานามคณิตศาสตร์
65 บ้านป่งโพน นางสาววิภาวรรณ ควรคำคณิตศาสตร์
66 บ้านกุดโง้ง นายยศสันธ์ พันธ์หนองหว้าคณิตศาสตร์
67 สยามกลการ ๔ นางสาวนันทนา คนยืนคณิตศาสตร์
68 บ้านพรานอ้น นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์คณิตศาสตร์
69 บ้านโนนยาง นางทองมี จันปุ่มคณิตศาสตร์
70 ชุมชนเมืองหนองสูง นางนาตยา กลางประพันธ์คณิตศาสตร์
71 ชุมชนเมืองหนองสูง นางวิภารัตน์ จิตจักร์คณิตศาสตร์
72 บ้านสองคอน นางยุพาพร เนาคำแพงคณิตศาสตร์
73 บ้านหว้านใหญ่ นางรุ่งทิพย์ กุลสุทธิ์คณิตศาสตร์
74 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา นางสาวนวรัตน์ โชติประเสริฐคณิตศาสตร์
75 บ้านชะโนด ๑ นางดาวรุ้ง คุ้มนายอคณิตศาสตร์
76 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม นางสาวสุพัตรา ผลประสาทคณิตศาสตร์
77 พระราชทานบ้านหนองหมู นางสาวโชติกา สิทธิโสมคณิตศาสตร์
78 บ้านขัวสูง นางสาวกนกภรณ์ สุวรรณพันธ์คณิตศาสตร์
79 บ้านกกตูม นายมงคลชัย ผิวเหลืองคณิตศาสตร์
80 บ้านฝั่งแดง นางสาวสุนันทา เจริญสุขคณิตศาสตร์
81 บ้านโนนยาง นางสาวปัทมา สมโสภาพคณิตศาสตร์
82 บ้านเหล่าน้อย นายณรงค์ชัย เสนานาคคณิตศาสตร์
83 บ้านอุ่มไผ่ นางสาวปรียะปภัสร์ ทาสีเพชรคณิตศาสตร์
84 บ้านภู นายพิจิตร สุนทรสคณิตศาสตร์
85 บ้านงิ้ว นายวิทยา วังคะฮาตคณิตศาสตร์
86 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม นางปิยะมาศ ขวานครคณิตศาสตร์
87 บ้านขัวสูง นายมนาส สาระไชยคณิตศาสตร์
88 บ้านหนองหนาว นายภาสกร จันทะรักษ์คณิตศาสตร์
89 สยามกลการ ๔ นายพลพักษ์ คนหาญคณิตศาสตร์
90 บ้านนาสะโน นายปิโย ลุสุขคณิตศาสตร์
91 บ้านแมด นางสาวอนัตตา ชาวนาคณิตศาสตร์
92 บ้านนาหัวภู นางเยาวลักษณ์ สะภาคณิตศาสตร์
93 บ้านบุ่ง นางสาวกิตยาภรณ์ สนธิพงษ์คณิตศาสตร์
94 บ้านวังไฮ นายวิรยุทธ บุญพันธ์คณิตศาสตร์
95 บ้านหนองยาง นางสาวณัฐวรรณ พลหงษ์คณิตศาสตร์
96 บ้านน้ำบ่อดง นายธวัชชัย คำมุงคุณคณิตศาสตร์
97 สยามกลการ ๔ นางสาวกนิษฐา พิกุลศรีคณิตศาสตร์
98 บ้านโนนเกษม นางสาวนภาวดี หงษาวงศ์คณิตศาสตร์
99 บ้านคำไหล นางชุลีกรณ์ รุ้งไธสงคณิตศาสตร์
100 บ้านคำดู่ นายเกียรติศักดิ์ พิกุลศรีคณิตศาสตร์
101 บ้านคำสร้อย นางกนกพร พั่วพันธ์ศรีคณิตศาสตร์
102 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นางอาภรณ์ นารีนุชคณิตศาสตร์
103 บ้านนาหลวง ๒ นางกิ่งกาญจน์ ผากาคณิตศาสตร์
104 บ้านชะโนด ๒ นายคุณากร แสนเยียคณิตศาสตร์
105 บ้านคำบง ๑ นางอิศราภรณ์ สุวรรณไตรย์คณิตศาสตร์
106 คำแฮดประชาสรรค์ นายอุทัย อุระคณิตศาสตร์
107 ชุมชนโพธิ์ไทร นายพิเชษฐ เดชกุญชรคณิตศาสตร์
108 บ้านนาโพธิ์ นายพงศกร สกุลไทยคณิตศาสตร์
109 บ้านภูวง นางสุจิรา ตาริไชยคณิตศาสตร์
110 บ้านภูแผงม้า นางสาวปัทมาวดี สมชมคณิตศาสตร์
111 บ้านนากอก นางสาวประภัสสร คำนนท์คณิตศาสตร์
112 ป่งแดงวิทยาคม นางปาริชาติ พลสารคณิตศาสตร์
113 บ้านห้วยกอก ๑ นางสาวปราณี อยู่คงคณิตศาสตร์
114 บ้านนาสองเหมือง นางสาวมลิวรรณ์ เพ็ญจมุกคณิตศาสตร์
115 บ้านหนองยาง นายฐิติพันธ์ หลานเศรษฐาคณิตศาสตร์
116 บ้านโสก นายสิรพิชญ์ จันทร์สดคณิตศาสตร์
117 บ้านเปียด นางสาวพัชรินทร์ สุคำภาคณิตศาสตร์
118 บ้านหนองหนาว นายไชยพันธ์ พันธ์ชาติคณิตศาสตร์
119 ชุมชนบ้านหนองบัว นางจิราภรณ์ จิตอามาตย์คณิตศาสตร์
120 ร่มเกล้า นางณิรัฐฌา เชื้อกุณะคณิตศาสตร์
121 บ้านด่านมน นางสุปราณี คนหาญคณิตศาสตร์
122 บ้านหนองแวงใหญ่ นางสาวชุติมา โชติมุขคณิตศาสตร์
123 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นายศาโรจน์ เรืองสมบัติคณิตศาสตร์
124 ป่งแดงวิทยาคม นางปนัดดา โภคสวัสดิ์คณิตศาสตร์
125 บ้านโนนสวาท นางสาวศุภิสรา บุทธิจักรภาษาไทย
126 ชุมชนดอนตาล นายจิรพิพัฒน์ ลาลำโกนภาษาไทย
127 ชุมชนบ้านคำชะอี นางปทิตตา วังคะฮาตภาษาไทย
128 บ้านนาปุ่ง นายปัณณรัส สุวรรณไตรย์ภาษาไทย
129 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์" นางนันทพร อินทร์หาภาษาไทย
130 บ้านตูมหวาน นางพิมลพร แพงพุฒิภาษาไทย
131 บ้านแฝก นางสาวสุพัตรา พรหมเสนาภาษาไทย
132 บ้านดงยาง ๑ นางนภาพร แสนโสมภาษาไทย
133 บ้านหนองบง นางพรทิพา ศรีสุภาภาษาไทย
134 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" นางศิริทิพย์ รักษาศิลป์ภาษาไทย
135 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" นางชมัยพร เสียงล้ำภาษาไทย
136 บ้านนาม่วง นางภัคภิญญา ซามงค์ภาษาไทย
137 บ้านภูผาหอมพัฒนา นางอัญชลี รอบคอบภาษาไทย
138 บ้านหนองเม็ก นางธนิดา ไชยเพชรภาษาไทย
139 บ้านนาทาม นายกฤตย์ พันธุโพธิ์ภาษาไทย
140 บ้านภูล้อม นางสุราลัย บุราณเดชภาษาไทย
141 บ้านนาโพธิ์ นายเปรมปรีชา ใจตรงภาษาไทย
142 บ้านป่าพยอม นางจิตรลดา สกุลไทยภาษาไทย
143 คำแฮดประชาสรรค์ นางประไพ กัลยาภาษาไทย
144 บ้านโคกหนองหล่ม นางสาวจันทร์เพ็ญ คนไวภาษาไทย
145 บ้านคำนางโอก นางสาวนิลุบล วาปีภาษาไทย
146 บ้านอุ่มไผ่ นางสาวธารีดา นาชัยภาษาไทย
147 บ้านบาก ๒ นายวรภาส วงค์อ่อนภาษาไทย
148 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นายอนุพงษ์ ไชยนามภาษาไทย
149 บ้านน้ำเที่ยงฯ นางกรรณิการ์ สุรเสียงภาษาไทย
150 บ้านซ่ง นางเพชราภรณ์ ดวงขันธ์ภาษาไทย
151 ชุมชนบางทรายใหญ่ นางสาวเบญจพร โบราณภาษาไทย
152 บ้านนาตะแบง ๑ นางสาวสุกัญญา ขามธาตุภาษาไทย
153 บ้านหนองหอยป่าหวาย นางราตรี อินไชยาภาษาไทย
154 บ้านนาสองห้อง นางโสพล ใจมั่นภาษาไทย
155 บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ นางทัศณี เครื่องพาทีภาษาไทย
156 บ้านป่งโพน นายทองสุข คล่องดีภาษาไทย
157 บ้านโค้งสำราญ นางสาวยุพาพิน ทาคำวงค์ภาษาไทย
158 บ้านโคกขามเลียน นายคณิศร นันทราชภาษาไทย
159 บ้านโพนสวาง นางสาวเดือนเพ็ญ รุ่งโรจน์ภาษาไทย
160 บ้านโพนสวาง นางสาวนิดติยา พึ่งป่าภาษาไทย
161 ชุมชนนาโสก นางสมรสิงห์ เพียสาภาษาไทย
162 คำฮีเบญจวิทย์ นายณัฐเกตุ วังวงค์ภาษาไทย
163 บ้านเหล่าป่าเป้ด นายชัยมงคล บุษดีภาษาไทย
164 บ้านโนนสังข์ศรี นางเชิดชล บุตรดีวงค์ภาษาไทย
165 บ้านม่วง นางเพ็ญศรี ไชยสีหาภาษาไทย
166 บ้านป่าหวาย นายสมพงษ์ ปัททุมภาษาไทย
167 บ้านไร่ นางพรศิริ ศรีอระพิมพ์ภาษาไทย
168 บ้านจอมมณีใต้ นางอัจฉรา แสนโสมภาษาไทย
169 บ้านกุดแข้ใต้ นางฐานิษฐ์นันท์ เชาว์รุ้งเรืองภาษาไทย
170 แก้งนาบอนพิทยาสรรค์ นางสาวนันทิยา ธิพรพันธ์ภาษาไทย
171 บ้านหนองน้ำเต้า นายสามิตร อาจวิชัยภาษาไทย
172 บ้านป่งเปือย นางดวงใจ จำปาภาษาไทย
173 บ้านนาโด่ นางกุลภาภร บรรจงภาษาไทย
174 บ้านโพนสวาง นายกิตติภพ ภูมิกาศปักชัยกุลภาษาไทย
175 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นางสาวสมพร นารีนุชภาษาไทย
176 บ้านกุดโง้ง นายพีระพงษ์ เผ่าภูไทยภาษาไทย
177 บ้านวังนอง นางอุบลลักษณ์ น้องทรงภาษาไทย
178 บ้านนาหนองแคน นางรุ่งฤดี อาจวิชัยภาษาไทย
179 บ้านหนองโอใหญ่ นางหยาดพิรุณ จันทร์ปุ่มภาษาไทย
180 บ้านสองคอน นางปทุมทอง นุชประไพภาษาไทย
181 บ้านทรายทอง นายประภาส สีรินทร์ภาษาไทย
182 นาแพงโคกน้ำสร้าง นางสาวอนุมา รอบคอบภาษาไทย
183 บ้านหว้านใหญ่ นางสาวราตรี เมืองโคตรภาษาไทย
184 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา นางณัฐชยา ทาอามาตย์ภาษาไทย
185 บ้านหนองผือดอนม่วง นางสาวเสาวณิต เพชรนิลภาษาไทย
186 บ้านชะโนด ๑ นางสาวสุชาสินี บุญพอภาษาไทย
187 บ้านโนนยาง นางปิยะธิดา สุวรรณไตรย์ภาษาไทย
188 บ้านคำพอก ๑ นายทวีศักดิ์ ชัยปัตถาภาษาไทย
189 บ้านแวง นางไพรพร อาจวิชัยภาษาไทย
190 บ้านโพนสวาง นายยุทธศาสตร์ เมืองโคตรภาษาไทย
191 บ้านคำผักหนอกสงเปือย นายอดุลย์ ลมงามภาษาไทย
192 บ้านนาโด่ นางปาริชาติ ทับทองภาษาไทย
193 บ้านสงเปือย นายชัยณรงค์ ฤทธิ์วงค์ภาษาไทย
194 บ้านแฝก ว่าที่ ร.ต.สมบัติ ไชยมาโยภาษาไทย
195 บ้านหนองบอน สิบเอกจิตติ ช่างแกะภาษาไทย
196 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นายเสฏฐวุฒิ แคนศิลาภาษาไทย
197 ป่งแดงวิทยาคม นายสมชาย อุตสาหะภาษาไทย
198 บ้านโคกกลาง นางอำลา วังคะฮาตภาษาไทย
199 บ้านหลุบปึ้ง นางพิสุทธิ์ศรี เกรียงสมรภาษาไทย
200 นาดีโคกสวาท นายวิสุทธิ์ ศรีประทุมภรณ์ภาษาไทย
201 บ้านขามป้อม นางสุพิชชญา ใจช่วงภาษาไทย
202 บ้านหนองแวงใหญ่ นางยุพิน ไชยกาศภาษาไทย
203 บ้านโนนสะอาด ๒ นางพนิดา ทวีโคตรภาษาไทย
204 ป่งแดงวิทยาคม นางสุกัญญา ผือโยภาษาไทย
205 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นางสาวสายรุ่ง พิมจักร์ภาษาไทย
206 บ้านน้ำเที่ยง ๒ นายจักรี บุญวังภาษาไทย
207 บ้านภูแผงม้า นางสาวภาณิน ศรีชนะภาษาไทย
208 บ้านป่าเตย นางอุไร แสงเขียวภาษาไทย
209 บ้านนาอุดม นางหยาดทิพย์ ชีชองภาษาไทย
210 บ้านขอนแก่น นางสาวกฤษณา พวงชมพูภาษาไทย
211 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นางณรัญญา ศรีสุภาพภาษาไทย
212 บ้านโสก นางสาวสุภัสษร สุขล้ำเลิศภาษาไทย
213 บ้านเปียด นางยุพา เชื่อคำจันทร์ภาษาไทย
214 บ้านชะโนด ๒ นางยุภาภรณ์ โกษาแสงภาษาไทย
215 หมู่บ้านป่าไม้ นายคำพันธ์ ชนะมารภาษาไทย
216 บ้านแก้งนาง นางสวาท เชิดบุญเรืองภาษาไทย
217 บ้านนาหินกอง นางนีรวรรณ วาริกุดภาษาไทย
218 ห้วยตาเปอะ นายวีระชัย จิตจักร์ภาษาไทย
219 บ้านสานแว้ นายคุณากร ซาเสนภาษาไทย
220 บ้านหนองยาง นางสาวดาวรรณ วงค์กระโซ่ภาษาไทย
221 ร่มเกล้า นางไพวัลย์ อินภูวาภาษาไทย
222 บ้านโพนแดง นางสาวศรสวรรค์ ประทุมลีภาษาไทย
223 ชุมชนบ้านหนองบัว นางชูใจ จิตอามาตย์ภาษาไทย
224 บ้านเหล่าดง นางนงเยาว์ จิตอามาตย์ภาษาไทย
225 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นางอุษากร พนาสิทธิ์ภาษาไทย
226 บ้านดงเย็น นางทองไสย ท้าวบุตรภาษาไทย
227 บ้านดงหลวง นางสาวชลธิชา ตะวังทันภาษาไทย
228 บ้านศูนย์ไหม นางมนธิดา ธารพลภาษาไทย
229 บ้านนาโปใหญ่-โคกสุวรรณ นางธารทิพย์ โคตรสุโพธิ์ภาษาไทย
230 คำสายทองวิทยา นายสิทธิโชค จันทพันธ์ภาษาไทย
231 มุกดาลัย นางนุจรินทร์ นาจานภาษาไทย
232 มุกดาลัย นางวริศรา พลธะรัตน์ภาษาไทย
233 อนุบาลมุกดาหาร นางสาวนันทนา ทิพยศรีภาษาไทย
234 ชุมชนศรีบุญเรือง นางสาวธารทิพย์ จุฬารีภาษาไทย
235 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" นางสาวกรองเพชร ดวงสงค์ภาษาไทย
236 บ้านเหล่าคราม นางลัดดาวัลย์ ตรุวรรณภาษาไทย
237 นราธิป-พร้อยสุพิณ บ้านโคกตะแบง นางสาวพรพรรณ ลาร่องคำภาษาไทย
238 บ้านพรานอ้น นายดวงจิต จอมใจทิปิภาษาไทย
239 บ้านสงเปือย นายสำเร็จ สุพรภาษาอังกฤษ
240 บ้านโคก ๑ นางสาวชลินธร บุตรดีวงค์ภาษาอังกฤษ
241 บ้านพังคอง นางสาวกชพร ช่างพันธ์ภาษาอังกฤษ
242 บ้านป่งเปือย นางสาววิจิตรา เกษหอมภาษาอังกฤษ
243 ชุมชนโพนทราย นางศศินันท์ แฝงสาคูภาษาอังกฤษ
244 บ้านกุดแข้ใต้ นางฐานิษฐ์นันท์ เชาว์รุ่งเรืองภาษาอังกฤษ
245 บ้านกุดแข้ นางพวงเพ็ชร พลายแก้วภาษาอังกฤษ
246 บ้านนาหัวภู นางสุภิชา กั้ววิจารย์ภาษาอังกฤษ
247 บ้านม่วงหัก นางนิพนธ์ แก้วดีภาษาอังกฤษ
248 บ้านนาโสกน้อย นางกนกวลี สุภาพันธ์ภาษาอังกฤษ
249 บ้านดงมอน นางสาวพิณทิพา จันรองภาษาอังกฤษ
250 ไตรมิตรวิทยาคม นายโยธิน สุพรภาษาอังกฤษ
251 บ้านหนองแวง นางสาวนงค์ลักษณ์ กุนะภาษาอังกฤษ
252 บ้านหนองสระพังทอง นายศิวากร เรืองแสงภาษาอังกฤษ
253 บ้านหนองเอี่ยน นางเสาวนีย์ คนขยันภาษาอังกฤษ
254 บ้านคำบง ๑ นางสาวรัญจวน ข่าสะโปนภาษาอังกฤษ
255 บ้านตูมหวาน นางจิดาภา โคตรพันธ์ภาษาอังกฤษ
256 บ้านค้อ (บ้านค้อวิทยาคาร) นางลักขณา สุทธิกุลภาษาอังกฤษ
257 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" นางสาวขวัญเรือน จูมแพงภาษาอังกฤษ
258 บ้านน้ำเที่ยงฯ นางสุวพร แสนโสมภาษาอังกฤษ
259 บ้านแมด นางสมจิต รอบรู้ภาษาอังกฤษ
260 บ้านเหล่าสร้างถ่อ นางทิพวรรณ สุวรรณไตรย์ภาษาอังกฤษ
261 บ้านโนนสังข์ศรี นางสาวทิติยากร สุวรรณมงคลภาษาอังกฤษ
262 บ้านเหล่า นางสาวจุรีรัตน์ คนซื่อภาษาอังกฤษ
263 บ้านนาถ่อน นางทิพย์เกสร สุนทรสภาษาอังกฤษ
264 คำฮีเบญจวิทย์ นางสาววีรยา คำดีภาษาอังกฤษ
265 ชุมชนนาโสก นายกาญจน์ธนัต ธัญญอัครพัฒน์ภาษาอังกฤษ
266 ชุมชนศรีบุญเรือง นางสาวประภาพรรณ เกษากิจภาษาอังกฤษ
267 มุกดาลัย นางสาวชฎาภรณ์ โยวบุตรภาษาอังกฤษ
268 นาคำน้อยวิทยา นายคำพร สิงห์หาญภาษาอังกฤษ
269 บ้านดานคำ นางรสสุคนธ์ วรชินภาษาอังกฤษ
270 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย นายเทพฤทธิ์ สิริจันทพันธุ์ภาษาอังกฤษ
271 บ้านนากอก นายณัฐกร สองวงค์ภาษาอังกฤษ
272 บ้านป่าเตย นายอุดม ส่วยโสภาภาษาอังกฤษ
273 บ้านโคกพัฒนา นายวิชยา คนไวภาษาอังกฤษ
274 บ้านกลาง ว่าที่ ร.ท.ธงชัย ถิตย์ฉายภาษาอังกฤษ
275 บ้านนาหลวง ๑ นางสาวธนัตถ์กานต์ ศรีเฉลียวภาษาอังกฤษ
276 บ้านโคกสว่าง ๒ นางวัชราภรณ์ สกุลทรายภาษาอังกฤษ
277 อนุบาลมุกดาหาร นางสาวนิศรา แสงทองภาษาอังกฤษ
278 บ้านนาโปน้อย นางสาววิภาวรรณ แยบสูงเนินภาษาอังกฤษ
279 บ้านดอนม่วย นายพรเจริญ มะละกาภาษาอังกฤษ
280 บ้านคำป่าหลาย นายธงชัย สามารถภาษาอังกฤษ
281 บ้านคำผักหนอกสงเปือย นายพัฒนาชัย บุทธิจักรภาษาอังกฤษ
282 แก้งโนนคำประชาสรรค์ นางสุกัญญา ศรีประเสริฐภาษาอังกฤษ
283 บ้านนาตะแบง ๑ นายละพิน สมบูรณ์ภาษาอังกฤษ
284 บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ นางนงลักษณ์ สมสอนภาษาอังกฤษ
285 บ้านนาเสือหลายหนองยอ นายนิพนธ์ ลายทองภาษาอังกฤษ
286 บ้านดงเย็น นางสาววิสุดา คนไวภาษาอังกฤษ
287 บ้านป่งโพน นางดลนภา กุลวงค์ภาษาอังกฤษ
288 บ้านโนนสะอาดราษฎร์บำรุง นางปราณี ปัททุมภาษาอังกฤษ
289 คำอาฮวนศรีสุราษฎร์วิทยา นางสาวสุกัญญา กลางประพันธ์ภาษาอังกฤษ
290 บ้านกุดโง้ง นางไพรินทร์ สุพรรณโมกภาษาอังกฤษ
291 บ้านเป้าป่าแสด นางสาวปฐมาพร ก้องเสียงภาษาอังกฤษ
292 บ้านหนองคอง นางสาวศรัญญา กุลสาภาษาอังกฤษ
293 บ้านฝั่งแดง นางสาวรัตน์สุดา ณ นครพนมภาษาอังกฤษ
294 ห้วยตาเปอะ นางสาวดารุณี ภาคภูมิภาษาอังกฤษ
295 บ้านมะนาว นางปานระวีร์ อัมพรพงษ์ภาษาอังกฤษ
296 บ้านสานแว้ นายวีรยุทธ ฝ่ายเพียภาษาอังกฤษ
297 บ้านโพนไฮ นางสาวหทัยชนก ผ่องใสภาษาอังกฤษ
298 ชะโนด ๒ นางณัฐริกรณ์ เชื้อเมืองแสนภาษาอังกฤษ
299 บ้านหนองยาง นางจิตติมา จันทร์ปัญญาภาษาอังกฤษ
300 ร่มเกล้า นางสาวมณีรัตน์ พรมแสงภาษาอังกฤษ
301 บ้านย้อมพัฒนา นางสาวนิภาพร บุญกุศลภาษาอังกฤษ
302 บ้านก้านเหลืองดง นางสุนีรัตน์ นามไธสงค์ภาษาอังกฤษ
303 บ้านกกตูม นางสาวปารีฉัตร์ อภิวาทนสิริภาษาอังกฤษ
304 บ้านนาหลัก นางสาวจิราวรรณ มลาไวย์ภาษาอังกฤษ
305 บ้านเป้าป่าแสด นางสาวจุฑามาศ ไทยานนท์ภาษาอังกฤษ
306 บ้านโคกหินกอง นางสาวขวัญธิดา ศรีลาฤทธิ์ภาษาอังกฤษ
307 บ้านงิ้ว นางสาววันเพ็ญ วรรณขาวภาษาอังกฤษ
308 บ้านป่งขาม นางสาวดวงกมล คำมุงคุณภาษาอังกฤษ
309 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา นางกรองกาญจน์ มูลไธสงภาษาอังกฤษ
310 ชะโนด ๑ นางอุไรวรรณ แลดีภาษาอังกฤษ
311 บ้านงิ้ว นางสาวยุพรัตน์ อาจวิชัยภาษาอังกฤษ
312 บ้านหว้านน้อย นางสาวนิภาพร สุพรภาษาอังกฤษ
313 เมืองพาลุกากรภูมิ นางเยาวรัตน์ ธนธนานนท์ภาษาอังกฤษ
314 บ้านขามป้อม นางสาวพรรินทร์ดา ไชยคำภาษาอังกฤษ
315 บ้านแก้งนาง นายนิมิตร อุณวงศ์ภาษาอังกฤษ
316 บ้านโสก นางสาวฐิติกานต์ ธนัฐติยะไพศาลภาษาอังกฤษ
317 บ้านหนองแวงใหญ่ นางสาวอริษา ทีรวมภาษาอังกฤษ
318 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นางธัญวรัตน์ ซามงค์ภาษาอังกฤษ
319 บ้านหนองเม็ก นางนฤมล วงศ์แดงภาษาอังกฤษ
320 นาสะเม็งวิทยา นางจิตรานุช คนไวภาษาอังกฤษ
321 บ้านนาสะโน นางสาวน้ำฝน สกุลไทยภาษาอังกฤษ
322 บ้านโพนงาม นางสาวนรากร รูปเหมาะภาษาอังกฤษ
323 นาหว้าประชาสรรค์ นางสาววัชราภรณ์ พรหมเสนาภาษาอังกฤษ
324 วัดหลวงปู่จาม? มหาปุญโญ? บ้านห้วยทราย?"ราษฎร์ประสงค์" นางริกรณ์ สุวรรณไตรย์ภาษาอังกฤษ
325 บ้านโนนสว่าง ๑ นางพิทยา วังคะฮาตภาษาอังกฤษ
326 ชุมชนบ้านคำชะอี นางขวัญตา จิตรวิกรานต์ภาษาอังกฤษ
327 ชุมชนดอนตาล นางสาวจริยา เสนาวันภาษาอังกฤษ
328 บ้านห้วยกอก ๒ นางสาวพิชฌนันต์ ชมภูประเภทภาษาอังกฤษ
329 บ้านบาก ๒ นายธนบัตร พันธุ์น้อยภาษาอังกฤษ
330 บ้านภูล้อม นางสุราลัย บุราณเดชภาษาอังกฤษ
331 บ้านโคกหนองหล่ม นายนันทพล เรืองริวงค์ภาษาอังกฤษ
332 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นายประพันธ์ศักดิ์ ห้วยทรายภาษาอังกฤษ
333 บ้านนาอุดม นางสาวประพัฒษร กาลสมบัติภาษาอังกฤษ
334 บ้านบะ นางสาวยุวดี กวานกลมภาษาอังกฤษ
335 บ้านป่าเตย นายกิตติศักดิ์ บุตดีวงค์ภาษาอังกฤษ
336 บ้านคำสร้อย นางศิญาภรณ์ เผ่าภูไทยภาษาอังกฤษ
337 เตรียมทหารรุ่นที่ ๑๓ อนุสรณ์ นายตะวัน ปามุทาภาษาอังกฤษ
338 บ้านเหล่าหลวงเตาถ่าน นางพานิดา สุทธิอาคารภาษาอังกฤษ
339 บ้านหนองนกเขียน นายเสน่ห์กร ชุมศรีภาษาอังกฤษ
340 บ้านนิคมร่มเกล้า นางจินตณัญญา รูปงามภาษาอังกฤษ
341 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นางนงค์พิลา สิงห์ขันภาษาอังกฤษ
342 คำแฮดประชาสรรค์ นางอาภรณ์ เขาเขจรภาษาอังกฤษ
343 บ้านหนองหญ้าไซย์ นางวิลัยพร เหลือศิริวิทยาศาสตร์
344 บ้านนาถ่อน นายสุบรร สุนทรสวิทยาศาสตร์
345 บ้านแก่นเต่า นายวุฒิไกร เรืองเมธานพรัตน์วิทยาศาสตร์
346 บ้านเหล่าป่าเป้ด นายสุสกิต วังคะฮาตวิทยาศาสตร์
347 คำฮีเบญจวิทย์ นางอุไร จันปุ่มวิทยาศาสตร์
348 บ้านหนองแอก นางสาวสุลักขณา โกศัลวิตรวิทยาศาสตร์
349 บ้านนาคำน้อย ๒ นายอุดร สมสอนวิทยาศาสตร์
350 แก้งโนนคำประชาสรรค์ นางสุฎารัตน์ สมโคตรวิทยาศาสตร์
351 บ้านนาตะแบง ๑ นางสาวเพ็ญพักตร์ เมืองโคตรวิทยาศาสตร์
352 บ้านหนองหอยป่าหวาย นางสาวพิกุลดวง พานิชดีวิทยาศาสตร์
353 อนุบาลมุกดาหาร นายฐิติวัสส์ กาญจนกัณฑ์วิทยาศาสตร์
354 บ้านกุดแข้ นางสาวเสาวนีย์ ศรีประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
355 ชุมชนโพนทราย นางสาวรุจิรดา คำลือชัยวิทยาศาสตร์
356 ไทยรัฐวิทยา ๑๑ (บ้านแข้) นางตติยา เรืองแสงวิทยาศาสตร์
357 บ้านซ่ง นางสาวประนอม อะสุชีวะวิทยาศาสตร์
358 บ้านหนองเอี่ยนดง "ราษฎร์สงเคราะห์" นางสาววิลาสินี ยืนยงวิทยาศาสตร์
359 บ้านน้ำเที่ยงฯ นางสาวนันท์ธนัษฐ์ แก้วศรีนวมวิทยาศาสตร์
360 บ้านโนนสังข์ศรี นางปาริชาต ใจมั่นวิทยาศาสตร์
361 บ้านคำผึ้ง นางวิพารัต ตรีศรีวิทยาศาสตร์
362 บ้านหนองเม็ก นางสาวนิรัติยา นาโสกวิทยาศาสตร์
363 บ้านโนนตูม นางสาวสุรีพรรณ สินพูนวิทยาศาสตร์
364 บ้านหนองแวง นางรุจรี เกษวิทย์วิทยาศาสตร์
365 ไตรมิตรวิทยาคม นายทรงพล ชัยมงค์วิทยาศาสตร์
366 บ้านดงมอน นางสาวกาญจนา สุขรี่วิทยาศาสตร์
367 บ้านหนองบัว นายบรรลือศักดิ์ สุขรี่วิทยาศาสตร์
368 บ้านสงเปือยเหนือ นางสาวชนินทร์พร ธนันท์พลวงค์วิทยาศาสตร์
369 บ้านสงเปือยเหนือ นางสาวสุมาลี ยืนยั่งวิทยาศาสตร์
370 บ้านป่งเปือย นางสุตานันท์ ปางชาติวิทยาศาสตร์
371 บ้านหนองบง นางสาวปิยะภรณ์ สุขรีวิทยาศาสตร์
372 บ้านพรานอ้น นายพศิณศักดิ์ กลางประพันธ์วิทยาศาสตร์
373 บ้านพรานอ้น นางอุดม ผิวขาววิทยาศาสตร์
374 บ้านหนองแคนนาจาน นางสาววราภรณ์ พันดวงวิทยาศาสตร์
375 บ้านป่งโพน นางสาวสุภาพร โต้ชารีวิทยาศาสตร์
376 บ้านคำเม็ก นางสาวเครือมาศ บุญธรรมวิทยาศาสตร์
377 บ้านสามขัว ว่าที่ ร.ต.หญิงยุพิน ศรีวิชาวิทยาศาสตร์
378 บ้านเหล่าคราม นางพิมลรัตน์ ชิณโสมวิทยาศาสตร์
379 บ้านท่าไค้ นางสายรุ่ง ปิยะนันท์วิทยาศาสตร์
380 บ้านส้มป่อย "รอดนุกูล" นางศิริโสภา ทะเสนฮดวิทยาศาสตร์
381 อนุบาลมุกดาหาร นางสายฝน เอนกนวลวิทยาศาสตร์
382 อนุบาลมุกดาหาร นางกนกพร วาปีวิทยาศาสตร์
383 อนุบาลมุกดาหาร นางวัลลภา จันทร์เผือกวิทยาศาสตร์
384 บ้านกุดโง้ง นางอรอุมา ลุมภักดีวิทยาศาสตร์
385 มุกดาลัย นางพัชรี สุวรรณไตรย์วิทยาศาสตร์
386 บ้านโคกขามเลียน นางสาวจิตนิรันดร์ วงละครวิทยาศาสตร์
387 บ้านดงมัน นายพัฒน์ธนเดช ภาคภูมิวิทยาศาสตร์
388 บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ นายปรัชญา มานะวงศ์วิทยาศาสตร์
389 ห้วยยางจอมมณี นายเกียรติศักดิ์ วังคะฮาตวิทยาศาสตร์
390 บ้านคำบกราษฎณ์นุกูล นายประภาส หมั่นเรียนวิทยาศาสตร์
391 บ้านนายาง นายวิบูลย์ ราชอุดมวิทยาศาสตร์
392 บ้านคำดู่ นายสุริยัน ทรัพย์ผลวิทยาศาสตร์
393 บ้านย้อมพัฒนา นายธวัชชัย อยู่พุกวิทยาศาสตร์
394 หมู่บ้านป่าไม้ นายโกสินธ์ พรหมเสนาวิทยาศาสตร์
395 บ้านนาหนองแคน นายพิพัฒน์ ขันธะแพทย์วิทยาศาสตร์
396 บ้านบะ นายชุมพล ประเทพาวิทยาศาสตร์
397 บ้านคำเขือง นางธิดารัตน์ รัตนตรัยวงศ์วิทยาศาสตร์
398 บ้านสามขามิตรภาพที่ ๓ นางสาวยุพาพรรณสิริ ธรรมวงศ์วิทยาศาสตร์
399 บ้านนาเสือหลายหนองยอ นายศรัณย์ สกุลโพนวิทยาศาสตร์
400 บ้านป่งโพน นายอดิศักดิ์ เมืองโคตรวิทยาศาสตร์
401 บ้านเหล่า นางสุปวีณ์ บุตรดีวงค์วิทยาศาสตร์
402 บ้านดอนป่าแคน นายจิรัฐวัฒนา พรหมพิงค์วิทยาศาสตร์
403 เมืองใหม่ นางสาวดวงนารี อินปาววิทยาศาสตร์
404 ห้วยตาเปอะ นายแสงสุวรรณ นาฤทธิ์วิทยาศาสตร์
405 บ้านสานแว้ นางพรพันธ์ ไชยสุขวิทยาศาสตร์
406 บ้านหนองยาง นางสาวพัทธนันท์ เมตตาวิทยาศาสตร์
407 ร่มเกล้า นายประสาน วงค์ตาหล้าวิทยาศาสตร์
408 บ้านโพนแดง นางสาวกนกพร สายสร้อยวิทยาศาสตร์
409 บ้านดงหลวง นางสาวทัศฎาพร พรหมดีราชวิทยาศาสตร์
410 ชุมชนบ้านหนองบัว นายปัญญา จิตอามาตย์วิทยาศาสตร์
411 บ้านก้านเหลืองดง นางสาวพิรัลปวีร์ ผิวเหลืองวิทยาศาสตร์
412 ป่งแดงวิทยาคม นางสาวพร นนทบุตรวิทยาศาสตร์
413 บ้านนาสองเหมือง นางนิรมล หมั่นเรียนวิทยาศาสตร์
414 บ้านหนองแวงใหญ่ นางสาวธัญชนก ไตรยราชวิทยาศาสตร์
415 หนองข่าประชาอุทิศ นายทองสิน นามเหลาวิทยาศาสตร์
416 บ้านป่าเตย นายวิทยา เสียงล้ำวิทยาศาสตร์
417 คณะเทศบาลนครกรุงเทพ ๓ นายกฤติเดช สมตนวิทยาศาสตร์
418 บ้านฝั่งแดง นางสาวนครินทร์ เครือหว้าวิทยาศาสตร์
419 บ้านหนองคอง นางสาวรัตนา ธรรมประสานวิทยาศาสตร์
420 บ้านนาหินกอง นางมุธิดา คัดมาวิทยาศาสตร์
421 บ้านนาตะแบง ๒ นางสาววงทอง อุทัยวิทยาศาสตร์
422 บ้านภู นางเบญจวรรณ ไตรยวงค์วิทยาศาสตร์
423 บ้านคำพี้ นายยอด สะตะวิทยาศาสตร์
424 บ้านงิ้ว นางอัจฉรา ลาดนาเลาวิทยาศาสตร์
425 ชุมชนเมืองหนองสูง นางสาววรัชญา วังวงค์วิทยาศาสตร์
426 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม นางสาวอัจฉราพร นีระนิตย์วิทยาศาสตร์
427 บ้านโนนสว่าง ๒ นางนิ่มนวล ใจสุขวิทยาศาสตร์
428 ชุมชนบางทรายน้อย นางสาวชญาน์ทิพย์ ภัทรณัฐนันท์วิทยาศาสตร์
429 บ้านสองคอน นางสาวโศภิษฐ์ เกษมสุขวิทยาศาสตร์
430 บ้านขามป้อม นางจุไรรัตน์ สุวรรณไตรย์วิทยาศาสตร์
431 บ้านปากช่อง นางอลิษา เศษฤทธิ์วิทยาศาสตร์
432 บ้านติ้วราษฎร์อุทิศ นางสาวสุภาวิดา ไชยบันวิทยาศาสตร์
433 บ้านแก้งนาง นายธรรมจักร บรรจงวิทยาศาสตร์
434 บ้านกกตูม นางสาวปิยะพร แสนศรีวิทยาศาสตร์
435 บ้านภูแผงม้า นางเพ็ญศรี ขันคำวิทยาศาสตร์
436 ชุมชนบ้านม่วงไข่ นางสาวกชพร ผลสินวิทยาศาสตร์
437 บ้านคำสร้อย นายราชวัฒน์ ปัททุมวิทยาศาสตร์
438 บ้านนาทาม นางสาวพิมพ์พิศา พิกุลศรีวิทยาศาสตร์
439 บ้านห้วยทราย ๒ นางสาววรรณยุรี สูงขาววิทยาศาสตร์
440 บ้านโนนสวาท นางสาวจรินทร์ ภูนาเมืองวิทยาศาสตร์
441 บ้านนาป่ง นายโชคชัย นิมมาวิทยาศาสตร์
442 บ้านบาก ๒ นางสุภาภรณ์ น้อยทรงค์วิทยาศาสตร์
443 ป่าไร่ป่าชาดวิทยา นางวิลาพร จักษุมาวิทยาศาสตร์
444 บ้านหนองบอน นางยุพิน คนไววิทยาศาสตร์
445 บ้านนายาง นางสาวสุกฤตา อุณวงศ์วิทยาศาสตร์
446 นาสะเม็งวิทยา นายเศรษฐพงศ์ อุณวงศ์วิทยาศาสตร์
447 นาหว้าประชาสรรค์ นางฐิตินันท์ จำปาพรมวิทยาศาสตร์
448 บ้านหนองกระยัง นายบุญตา เสนาวิทยาศาสตร์
449 วัดหลวงปู่จาม มหาปุญโญ บ้านห้วยทราย "ราษฎร์ประสงค์ " นางสาววชิราภรณ์ ปรุงหอมวิทยาศาสตร์
450 บ้านคำบกราษฎร์นุกูล นางรุ้งชีวา วังโคตรแก้ววิทยาศาสตร์
451 บ้านหนองเอี่ยน นางสาวทัศนาวลัย รอบคอบวิทยาศาสตร์
452 บ้านภูล้อม นายอลงกรณ์ มูลวิไลวิทยาศาสตร์
453 บ้านท่าห้วยคำ นางสาวสุภัคษร จันทรักษ์วิทยาศาสตร์
454 บ้านเหล่าหมี นางสุพัตรา ใจทัดวิทยาศาสตร์
455 บ้านขอนแก่น นางพรพิมล แสงโชติวิทยาศาสตร์
456 บำรุงพงศ์อุปถัมภ์ นางสุดใจ รากวงค์วิทยาศาสตร์
457 บ้านหนองสระพังทอง นางสาวลัดดา อุคำวิทยาศาสตร์
458 บ้านป่าแดง นางสาอนงลักษณ์ มั่นใจวิทยาศาสตร์
459 บ้านคำบง ๑ นางสาวสมพิศ หนองแคนวิทยาศาสตร์
460 บ้านคำนางโอก นางรัชนีภรณ์ บุญทะระวิทยาศาสตร์
461 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย นางสาวจินตนา โคตรพัฒน์วิทยาศาสตร์
462 บ้านโคกหนองหล่ม นายศักดิ์ระพี ติณะรัตน์วิทยาศาสตร์
463 บ้านโคกสว่าง ๑ นางสาวนิตยา พิมพ์ทองวิทยาศาสตร์
464 บ้านนาโพธิ์ นางปนัดดา งามสมบัติวิทยาศาสตร์
465 บ้านนายอ นางกาญจนา สังชาตรีวิทยาศาสตร์
466 บ้านนาคำน้อย ๑ นายณัฐชัญ ยืนยงวิทยาศาสตร์
467 บ้านแก้ง ๒ นายธีระยุทธ ทวีบุตรวิทยาศาสตร์
468 สยามกลการ ๔ นางสุพรรณี ศรีวงศ์วิทยาศาสตร์
469 บ้านตูมหวาน นางสาวปิยะดา นารีนุชวิทยาศาสตร์