|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  
 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร


วุฒิบัตร Active Learning

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
เทิดพงษ์ ธรรมนา
(แมนนี่)
นครพนม
วิไลวรรณ ปู่บุตรชา
(วิ)
มุกดาหาร
นางปิยะมาศ ขวานคร
(โรงเรียนบ้านนาขามป้อมวิทยาคม)
มุกดาหาร
นายสิทธิเดช ประทุมโสม
(เอ๋)
นครพนม

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 


♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

เมื่อวันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.มุกดาหาร ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา“สพฐ.เกมส์” ปี ๒๕๖๑ ระดับจังหวัด รุ่นอายุไม่เกิน ๑๒ ปี (ระดับประถมศึกษา) เพื่อคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๒๖ ....
วันที่ 19 พ.ย. 2561 อ่าน 104 ครั้ง

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนมุกดาลัย
(อ่าน 341 ครั้ง)

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู กลุ่มเครือข่ายตำบลดงเย็น
(อ่าน 88 ครั้ง)

ผอ.สพป.มุกดาหาร ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมุกดาหาร
(อ่าน 272 ครั้ง)

ประชุมชี้แจงนโยบายการนำกีฬาเข้าสู่ระบบการศึกษา
(อ่าน 116 ครั้ง)

คณะนักศึกษา ป.โท ม.ราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงาน สพป.มุกดาหาร
(อ่าน 122 ครั้ง)

กิจกรรมถอดบทเรียนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
(อ่าน 93 ครั้ง)
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

♦ กลุ่มอำนวยการ ♦

แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุม - 29 ก.ย. 2561 (อ่าน 125 ครั้ง)
ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 544 ครั้ง)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 474 ครั้ง)
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 205 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 228 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 236 ครั้ง)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธอส) - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 315 ครั้ง)

♦ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ♦

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 - 30 ส.ค. 2561 (อ่าน 698 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 523 ครั้ง)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 809 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 366 ครั้ง)
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 370 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 306 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 295 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 297 ครั้ง)

♦ กลุ่มนโยบายและแผน♦

คู่มือการจัดตั้งงบประมาณปีพ.ศ. 2563 (สำหรับโรงเรียน) - 25 ต.ค. 2561 (อ่าน 469 ครั้ง)
การติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 - 19 ก.ย. 2561 (อ่าน 233 ครั้ง)
ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561 (EB 2) (EB 4) - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 346 ครั้ง)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 428 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 373 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 394 ครั้ง)
แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - 5 เม.ย. 2561 (อ่าน 2171 ครั้ง)
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559ของ สพฐ. - 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 620 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารงานบุคคล♦

แจ้งแนวปฏิบัติการขอยกเว้นทหารฯ - 15 ส.ค. 2561 (อ่าน 237 ครั้ง)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561 - 3 ก.ค. 2561 (อ่าน 634 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 338 ครั้ง)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน - 29 พ.ค. 2561 (อ่าน 1041 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 1207 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการทุจริตฯในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 426 ครั้ง)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.มุกดาหาร - 3 พ.ค. 2561 (อ่าน 812 ครั้ง)
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 2505 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2561 - 7 พ.ย. 2561 (อ่าน 73 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนกันยายน 25661 - 9 ต.ค. 2561 (อ่าน 160 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 26 ก.ย. 2561 (อ่าน 158 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 ก.ย. 2561 (อ่าน 152 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 13 ก.ย. 2561 (อ่าน 158 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 - 12 ก.ย. 2561 (อ่าน 147 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 ก.ย. 2561 (อ่าน 156 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 ก.ย. 2561 (อ่าน 129 ครั้ง)

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร

โรงเรียนมุกดาลัย รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ รับ 21-27 พ.ย. 61

โพสต์เมื่อ 20 พ.ย. 2561
อ่าน 6 ครั้ง

ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านไร่
(อ่าน 25 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนสวางเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ2562
(อ่าน 41 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านนาคำน้อย ๒ ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 66 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 56 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านคำผึ้ง ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 59 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโนนตูม ประกาศผลการสอบคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 46 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 93 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านนาโปน้อย ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 91 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี

กอล์ฟการกุศลโรงเรียนบ้านตูมหวาน ครั้งที่ 1

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 18 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 80 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนงาม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 76 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านกกไฮโนนน้ำคำประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ)
(อ่าน 67 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านกลาง
(อ่าน 43 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียน้านแมด
(อ่าน 58 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ ร.ร.บ้านแฝก
(อ่าน 80 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านดอนป่าแคน
(อ่าน 89 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านหนองบง
(อ่าน 102 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 49 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านด่านมน
(อ่าน 38 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโนนเกษม ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 70 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองสระพัง ประกาศรผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 82 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งธุรการร.ร.บ้านภูแผงม้า
(อ่าน 68 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(อ่าน 89 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 94 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(อ่าน 79 ครั้ง)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
(อ่าน 91 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล

โรงเรียนบ้านนามนประกาศผลผู้ผ่านการสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 39 ครั้ง

ผู้ผ่านการคัดเลือกะุรการโรงเรียน
(อ่าน 61 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านดง
(อ่าน 90 ครั้ง)

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 91 ครั้ง)

การเข้าร่วมแข่งขันกีฬา ในระดับกลุ่มเครือข่าย
(อ่าน 22 ครั้ง)

โีรงเรียนบ้านนาโพธิ์ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ
(อ่าน 52 ครั้ง)

ประกาศผลสอบเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านนาคำน้อย 1
(อ่าน 84 ครั้ง)

ประกาศผลสอบคัดเลือกเพื่อจ้างธุรการโรงเรียนบ้านห้วยกอก ๒
(อ่าน 41 ครั้ง)

ประกาศผลสอบธุรการโรงเรียนบ้านภูล้อม
(อ่าน 60 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นธุรการโรงเรียนบ้านชะโนด 1

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 29 ครั้ง

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ
(อ่าน 67 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการฯ
(อ่าน 43 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ปฎิบัติงานธุร)
(อ่าน 117 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ
(อ่าน 75 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโนนสว่าง๒
(อ่าน 67 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านบางทรายน้อย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อ
(อ่าน 62 ครั้ง)

ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 68 ครั้ง)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ปฏิบัติงานธุรการในโรงเรียน
(อ่าน 95 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 36 ครั้ง

โรงเรียนห้วยตาเปอะ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
(อ่าน 61 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านชะโนด 2 ประกาศผลสอบคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 44 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านโสก เรื่อง ผลการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
(อ่าน 74 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านมะนาว ประกาศผลการคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 50 ครั้ง)

โรงเรียนสยามกลการ 5 ประกาศผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 68 ครั้ง)

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว รร.บ้านผั่งแดง
(อ่าน 111 ครั้ง)

ประกาศโรงเรียนบ้านย้อมพัฒนา
(อ่าน 80 ครั้ง)

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการ
(อ่าน 170 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง

โรงเรียนบ้านโนนยาง ประกาศรผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน

โพสต์เมื่อ 19 พ.ย. 2561
อ่าน 54 ครั้ง

ประกาศผลคัดเลือกเจ้าหน้าที่ธุรการ รร.บ้านวังนอง
(อ่าน 52 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านคันแท ประกาศรผลการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 59 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโคกหินกอง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 42 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโคกกลาง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 67 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกธุรการโรงเรียน
(อ่าน 74 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกปฏิบัติงานธุรการ
(อ่าน 75 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโนนยาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกธุรการ
(อ่าน 100 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองโอใหญ่ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบธุรการ
(อ่าน 73 ครั้ง)
 

ตารางการใช้รถ

ตารางการจองห้องประชุม

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
การแต่งกายในวันสอบ ครูผู้ช่วย
โพสต์โดย ชุมชนหนองบัว 8 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น. [297/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสต์โดย จุ๋ม 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [2077/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:43 น. [650/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:40 น. [464/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org