|| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร || Mukdahan Primary Educational Service Area Office ||
 
กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)  

เว็บไซต์ระดับเครือข่าย

  แก้วมุกดา คำอาฮวน ดงเย็น พัฒนศึกษา ไตรมิตรนวพัฒน์ สะพานมิตรภาพ เมืองน้ำทิพย์ คำชะอี คำบก คำชะอีก้าวหน้า คำชะอีศึกษาพัฒน์ ดอนตาล ภูสระดอกบัว ภูผาเทิบพัฒนา คำสร้อย นาอุดม ร่มกกชัยพัฒนา ธารบังอี่ ดงหลวง ดงหลวงตอนบน หว้านใหญ่ เมืองหนองสูง คีรีวงศึกษา

 
 

วาระงานผอ.มารุต อุปนิสากร


วุฒิบัตร Active Learning

เช็คเมล์ OBEC Mail

ลงทะเบียนใช้งาน OBEC Mail

Telephone number
Update January 2017

วารสาร ไทยคู่ฟ้า

 

Menu

หน้าแรก
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
ภารกิจหลักและอำนาจหน้าที่
ทำเนียบบุคลากร
ผังโครงสร้างบุคลากร
ITA Online 2561 สพป.มุกดาหาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพเด่นวันนี้
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
อำเภอเมืองมุกดาหาร
อำเภอคำชะอี
อำเภอนิคมคำสร้อย
อำเภอดอนตาล
อำเภอหว้านใหญ่
อำเภอดงหลวง
อำเภอหนองสูง
สถานีข่าว สพป. มุกดาหาร
กระดานสนทนา
เว็บไซต์ สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ
ครูบ้านนอกดอทคอม

สมาชิก

เข้าสู่ระบบ


  

สมัครสมาชิกใหม่
 

สนุก! ความรู้

เว็บบริการ

 

สมาชิกที่สมัครใหม่
ณัฐพงศ์ แสนสามารถ
(นัด)
นครพนม
จรรย์สิริ แสวงแวว
(YinMuk)
มุกดาหาร
ทวิกา บำรุงสวัสดิ์
(Thawika)
มุกดาหาร
นางณัฐรดา แสนวิเศษ
(แดง)
มุกดาหาร

สมาชิกทั้งหมด
 

 

เว็บที่น่าสนใจ
ครูบ้านนอกดอทคอม  

 

 


♦ e-NEWS สพป.มุกดาหาร ♦

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ที่โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ดร.มารุต อุปนิสากร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโล....
วันที่ 21 ก.ย. 2561 อ่าน 98 ครั้ง

กิจกรรมเข้าพรรษาพากันไปทำบุญ วัดป่าถ้ำกะพุงธาราคีรีเขต อ.นิคมคำสร้อย
(อ่าน 79 ครั้ง)

พิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ เครือข่ายสะพานมิตรภาพ
(อ่าน 94 ครั้ง)

อบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและการทุจริตในหน้าที่
(อ่าน 74 ครั้ง)

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(อ่าน 98 ครั้ง)

พิธีส่งมอบรถยนต์เพื่อใช้ในราชการแก่โรงเรียนบ้านนาหินกอง
(อ่าน 196 ครั้ง)

สพป.มุกดาหาร พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาสนองยุทธศาสตร์ชาติ
(อ่าน 98 ครั้ง)
♦ หนังสือราชการล่าสุดจากระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ ♦

รายการที่แสดงอยู่นี้ จะไม่แสดงรายการ "สิ่งที่ส่งมาด้วย" ให้ท่านเข้าไปที่หน้า ระบบรับส่งหนังสือราชการ เพื่อดูทั้งหมด

♦ กลุ่มอำนวยการ ♦

ประกาศ มาตรการการปฏิบัติราชการของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 341 ครั้ง)
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหารที่ ๑๖๗/๒๕๖๑ - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 316 ครั้ง)
บันทึกขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 121 ครั้ง)
ประกาศมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของ สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 126 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มอำนวยการ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 139 ครั้ง)
ขั้นตอนการขอหนังสือรับรองสวัสดิการโครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย(ธอส) - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 167 ครั้ง)

♦ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ♦

แบบนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2561 - 30 ส.ค. 2561 (อ่าน 355 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางทองพูล งามขำ (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 323 ครั้ง)
แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน ศึกษานิเทศก์ สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 389 ครั้ง)
คู่มือการปฏิบัติงาน นางชลนภา ประภาศรี (ศึกษานิเทศก์) - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 205 ครั้ง)
นวัตกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 219 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำกลุ่มนิเทศฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สพป.มุกดาหาร - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 190 ครั้ง)
คำสั่งแต่งตั้งและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ กลุ่มนิเทศ - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 158 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560 - 27 มิ.ย. 2561 (อ่าน 180 ครั้ง)

♦ กลุ่มนโยบายและแผน♦

การติดตามมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2561 - 19 ก.ย. 2561 (อ่าน 29 ครั้ง)
ITA ออนไลน์ ปีงบประมาณ 2561 (EB 2) (EB 4) - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 243 ครั้ง)
แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 278 ครั้ง)
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ สพป.มุกดาหาร - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 234 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560 - 25 มิ.ย. 2561 (อ่าน 219 ครั้ง)
แบบติดตามและประเมินผล การบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - 5 เม.ย. 2561 (อ่าน 1729 ครั้ง)
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2559ของ สพฐ. - 12 ต.ค. 2560 (อ่าน 523 ครั้ง)
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี - 29 ก.ย. 2560 (อ่าน 503 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารงานบุคคล♦

แจ้งแนวปฏิบัติการขอยกเว้นทหารฯ - 15 ส.ค. 2561 (อ่าน 82 ครั้ง)
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา 2561 - 3 ก.ค. 2561 (อ่าน 512 ครั้ง)
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 200 ครั้ง)
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาฯ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน - 29 พ.ค. 2561 (อ่าน 803 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 994 ครั้ง)
มาตรการป้องกันการทุจริตฯในการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ - 15 พ.ค. 2561 (อ่าน 341 ครั้ง)
ประกาศตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง สังกัด สพป.มุกดาหาร - 3 พ.ค. 2561 (อ่าน 597 ครั้ง)
คำสั่งบรรจุครูผู้ช่วย 2 ตุลาคม 2560 (19 ราย) - 30 ต.ค. 2560 (อ่าน 2279 ครั้ง)

♦ กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ♦

แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 13 ก.ย. 2561 (อ่าน 54 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2561 - 12 ก.ย. 2561 (อ่าน 44 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 ก.ย. 2561 (อ่าน 61 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 6 ก.ย. 2561 (อ่าน 40 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 4 ก.ย. 2561 (อ่าน 51 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 4 ก.ย. 2561 (อ่าน 42 ครั้ง)
รายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2561 - 14 ส.ค. 2561 (อ่าน 82 ครั้ง)
แจ้งอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 - 9 ส.ค. 2561 (อ่าน 124 ครั้ง)

♦ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ♦

คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.มุกดาหาร - 26 มิ.ย. 2561 (อ่าน 161 ครั้ง)

♦ ความเคลื่อนไหวโรงเรียนในสังกัด สพป.มุกดาหาร ♦

อำเภอเมืองมุกดาหาร

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2561 รร.บ้านสงเปือย

โพสต์เมื่อ 15 ส.ค. 2561
อ่าน 88 ครั้ง

กิจกรรมวันแม่ ปี 2561 โรงเรียนบ้านสงเปือยเหนือ
(อ่าน 84 ครั้ง)

กิจกรรมอบรมธรรมจากพระธรรมฑูตโรงเรียนบ้านกุดแข้
(อ่าน 120 ครั้ง)

กลุ่มเครือข่ายไตรมิตรนวพัฒน์ จัดเดินสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ
(อ่าน 183 ครั้ง)

งานวันไหว้ครู โรงเรียนบ้านโพนสวาง
(อ่าน 215 ครั้ง)

ขอเชิญประชุมกลุ่มเครือข่าย
(อ่าน 285 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านส้มป่อยรอดนุกูล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่าน 282 ครั้ง)

โรงเรียนมุกดาลัย ขยายเวลารับสมัครนักการภารโรง 3 อัตรา 9-15 เม.ยด่วน!!!
(อ่าน 641 ครั้ง)

รร.บ้านสงเปือย จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
(อ่าน 433 ครั้ง)
 
อำเภอคำชะอี

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘ กลุ่มเครือข่ายคำชะอีก้าวหน้า

โพสต์เมื่อ 17 ก.ย. 2561
อ่าน 59 ครั้ง

โครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม ฯ ตำบลโพนงาม ณ รร.บ้านตูมหวาน
(อ่าน 39 ครั้ง)

การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฎิบัติงานของโรงเรียน
(อ่าน 50 ครั้ง)

อบรมคุณธรรม 12 ประการ นร.เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์
(อ่าน 39 ครั้ง)

อบรมActive Learning เครือข่ายคำชะอีศึกษาพัฒน์
(อ่าน 118 ครั้ง)

รร.บ้านตูมหวาน รับมอบทุนเรียนดี 30 ทุน
(อ่าน 48 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโคกสว่าง2 ร่วมพิธีปักเขตวิสูงคามสีมาอุโบสถ
(อ่าน 132 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านโพนงามจัดกิจกรรมงานวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2561
(อ่าน 87 ครั้ง)

กิจกรรมวันเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ ฯ
(อ่าน 96 ครั้ง)
 
อำเภอนิคมคำสร้อย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 กลุ่มเครือข่ายคำสร้อยนาอุดม

โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2561
อ่าน 66 ครั้ง

รร.บ้านหนองสระพัง ร่วมวิ่งดอนตาล มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 คว้าถ้วย 4 ใบ
(อ่าน 35 ครั้ง)

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๘
(อ่าน 47 ครั้ง)

เชิญประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68
(อ่าน 80 ครั้ง)

เชิญประชุมวางแผนศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่68
(อ่าน 48 ครั้ง)

ด่วนที่สุด !! ขอเชิญประชุมผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่
(อ่าน 35 ครั้ง)

งานบุญประจำปีโรงเรียนบ้านห้วยกอก 1 กลุ่มเครือข่ายธารบังอี่
(อ่าน 32 ครั้ง)

รร.บ้านหนองสระพัง ชนะเลิศอันดับ 2 วอลเลย์บอล ทูบีฯอำเภอนิคมคำสร้อย
(อ่าน 45 ครั้ง)

ขอเชิญผู้บริหารเข้าร่วมประชุม วันที่ 4 กย 61 ณ รร.บ้านนาอุดม
(อ่าน 54 ครั้ง)
 
อำเภอดอนตาล

เชิญร่วมงานมุทิตาจิต การเกษียณอายุราชการ

โพสต์เมื่อ 18 ก.ย. 2561
อ่าน 90 ครั้ง

ร.ร.บ้านหนองบอน เเข้าค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียน ปี 2561
(อ่าน 20 ครั้ง)

รร.บ้านหนองบอนคว้าแชมป์ 10ปี รายการ สนง.ศธจ.มุกดาหารคัพ ครั้งที่ 3
(อ่าน 24 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนคว้ารองชนะเลิศ รายการวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล 2561
(อ่าน 14 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนเป็นตัวแทนจ.มุกดาหารร่วมการแข่งขันตะกร้อรีโว่คัพ2018
(อ่าน 59 ครั้ง)

รร.บ้านแก้ง2 คว้าแชมป์เครื่องบินกระดาษพับชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่15
(อ่าน 98 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนคว้ารองชนะเลิศอันดับ1-2 รุ่น10/12ปี ครูโหน่งคัพครั้งที3
(อ่าน 100 ครั้ง)

ร.ร.บ้านหนองบอนร่วมกับ สธ.อ.ดอนตาลจัดอบรมนักเรียนเรื่องพยาธิใบไม้ในตับ
(อ่าน 88 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหนองบอน จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
(อ่าน 74 ครั้ง)
 
อำเภอหว้านใหญ่

โรงเรียนต้นแบบปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

โพสต์เมื่อ 23 ส.ค. 2561
อ่าน 59 ครั้ง

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
(อ่าน 212 ครั้ง)

โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าพรรษา 2561
(อ่าน 79 ครั้ง)

วันภาษาไทยแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
(อ่าน 105 ครั้ง)

โครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)
(อ่าน 131 ครั้ง)

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง)
(อ่าน 120 ครั้ง)

โครงการ “ค่ายศาสนธรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด” จังหวัดมุกดาหาร
(อ่าน 117 ครั้ง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 67ปีการศึกษา2560รางวัลชนะเลิศ
(อ่าน 781 ครั้ง)

บรรยากาศการสอบ O-NET ณ สนามสอบ ร.ร.บ้านหว้านใหญ่
(อ่าน 495 ครั้ง)
 
อำเภอดงหลวง

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ร.ร.ชุมชนบ้านหนองบัว

โพสต์เมื่อ 17 พ.ค. 2561
อ่าน 267 ครั้ง

เผยแพร่ผลงานวิชาการ
(อ่าน 356 ครั้ง)

แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้น ป.1(แก้ไข)
(อ่าน 707 ครั้ง)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัว
(อ่าน 552 ครั้ง)

การประเมินนักเรียนพระราชทาน ณ รร.บ้านชะโนด ๒
(อ่าน 471 ครั้ง)

ค่ายเสริมทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) ป.6, ม.3
(อ่าน 536 ครั้ง)

Dongluang Games 2017
(อ่าน 394 ครั้ง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวง (เพิ่มเติม)
(อ่าน 328 ครั้ง)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเครือข่ายดงหลวง
(อ่าน 357 ครั้ง)
 
อำเภอหนองสูง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เครือข่ายเมืองหนองสูง

โพสต์เมื่อ 20 ก.ย. 2561
อ่าน 65 ครั้ง

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เครือข่ายคีรีวงศึกษา
(อ่าน 37 ครั้ง)

เชิญร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
(อ่าน 38 ครั้ง)

ร้อยดวงใจมุทิตา บูชาพระคุณครู อำเภอหนองสูง
(อ่าน 55 ครั้ง)

ค่าย Active Learning นักเรียนชั้น ป.3, ป.6, ม.3 เครือข่ายเมืองหนองสูง
(อ่าน 57 ครั้ง)

Active Learning อำเภอหนองสูง
(อ่าน 125 ครั้ง)

ประกาศโครงการอบรมพัฒนาครูมืออาชีพ ActiveLearning สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
(อ่าน 123 ครั้ง)

ท่านผู้ว่าพร้อมคณะออกสำรวจฝายน้ำล้นห้วยบังอี่
(อ่าน 82 ครั้ง)

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ประจำปี 2561
(อ่าน 262 ครั้ง)
 

ตารางการใช้รถ

ตารางการจองห้องประชุม

♦ เว็บบอร์ด ♦

เว็บบอร์ดทั่วไป สพป.มุกดาหาร
การแต่งกายในวันสอบ ครูผู้ช่วย
โพสต์โดย ชุมชนหนองบัว 8 ส.ค. 2561 เวลา 00:52 น. [165/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ:รายงานผลการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนกิจกรรมลูกเสือสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โพสต์โดย จุ๋ม 27 พ.ค. 2561 เวลา 03:02 น. [1904/0]
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ :รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมโดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E)
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:43 น. [498/0]
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
โพสต์โดย pim 9 พ.ค. 2561 เวลา 22:40 น. [384/0]
ตั้งกระทู้ใหม่ | แสดงกระทู้ทั้งหมด

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร
เลขที่ 17 ถนน วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000
โทรศัพท์ : 042-611532
หมายเลขภายใน - หน้าห้อง ผอ.สพป.ต่อ 20 หน่วยตรวจสอบภายใน ต่อ 11 กลุ่มอำนวยการต่อ 13
กลุ่มนโยบายและแผนต่อ 15 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาต่อ 17 กลุ่มบริหารงานบุคคลต่อ 14
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ต่อ 11 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาต่อ 25 หน่วยตรวจสอบภายในต่อ 20
โทรสาร : 042-613040 Website : http://www.mukdahan.org